Vezetői testületek

SZENÁTUS

A Milton Friedman Egyetem legfőbb vezető testülete a Szenátus. A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai:

 • a rektor
 • a gazdasági főigazgató
 • a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
 • a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
 • a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
 • az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője 
 • a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
 • a hallgatói önkormányzat elnöke

A Szenátus szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.

VEZETŐI ÉRTEKEZLET

A Vezetői Értekezlet a Milton Friedman Egyetem döntés-előkészítő, ellenőrző és operatív irányító testülete. A Vezetői Értekezlet továbbá gyakorolja a Szenátus által átadott intézményirányítási jogköröket. Így például a Vezetői Értekezlet dönt az egyes szakok tantervéről, véleményezi egyes vezetők kinevezését.

A Vezetői Értekezlet tagjai:

 • a rektor
 • a rektorhelyettes
 • a gazdasági főigazgató
 • a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
 • a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
 • a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
 • a főtitkár
 • a főkönyvelő

A Vezetői Értekezlet ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke.

A Vezetői Értekezlet üléseit igény szerint tartja.

 

STRATÉGIAI TANÁCSADÓ TESTÜLET

A Stratégiai Tanácsadó Testület (STT) a Milton tanácsadó szerve, melyet azért hívunk életre, hogy segítse az egyetem fenntartóit és vezetését a megalapozott fejlesztési, stratégiai döntések meghozásában. A magán felsőoktatási intézményekben nincsenek az állami felsőoktatásban kötelezően előírt konzisztóriumok. Szükség van viszont egy olyan tanácsadó szervre, amely véleményezi az intézmény fejlesztési terveit, javaslatokat fogalmazhat meg a felsőoktatási szakok optimális fejlesztési arányaival kapcsolatban. Javasolhat kutatási-fejlesztési irányokat, ösztönözhet pályázati részvételt, támogathat új kezdeményezéseket, melyek a főiskola társadalmi elfogadottságát, presztízsét növelhetik. Javaslatot tehet az intézmény külső kapcsolatainak optimális alakítására, akár belföldi, akár külföldi relációban. A testület továbbá véleményezi és segíti az intézmény akkreditációs és humán fejlesztési, valamint kommunikációs (PR) politikáját.

 

Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság az Egyetem minőségbiztosításával és minőséghitelesítésével foglalkozó testület.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben

 • értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
 • a személyi és tárgyi feltételeket;
 • az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagjait az Egyetem elnöke és a rektor kéri fel.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagja tudományos fokozattal rendelkező személy lehet.