Oldal kiválasztása

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Matematika Tanszék

A Tanszék célkitűzései közé tartozik a gyakorlatorientált oktatás, egy olyan hallgató-központú oktatási környezetben, amelyben innovatív oktatási és értékelési módszerek alkalmazásával, a digitális technológiában rejlő pozitív lehetőséget kihasználó képzési programok dominálnak.

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Matematika Tanszék

Mit kell tudnod a pénzügy, számvitel és gazdasági matematika tanszékről?

 

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Matematika Tanszék a gazdaságtudomány különösen fontos részterületeit képviseli, meghatározó szerepet tölt be valamennyi gazdasági szak képzési programjában. A Tanszék fő célkitűzése a gyakorlatorientált oktatás, egy olyan hallgató-központú oktatási környezetben, amelyben innovatív oktatási és értékelési módszerek alkalmazásával, a digitális technológiában rejlő pozitív lehetőséget kihasználó képzési programok dominálnak.

A tanszék tevékenysége két önálló, de egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymást „kiegészítő” tudományterületre, a társadalomtudományok (közgazdaságtan) és a természettudományok (matematika) területekre koncentrálódik: valamennyi gazdasági alapszakon a pénzügy, számvitel és adózási tárgyak oktatására, ehhez kapcsolódóan a Pénzügy -számvitel szak (BA és FOKSZ képzés) szakmai gondozására, valamint a gazdasági matematika és a kapcsolódó tárgyak oktatására. 

A Pénzügy -számvitel szak képzési programjának középpontjában áll megismertetni a hallgatókkal a vállalati gazdálkodás alapelveit, a hazai és nemzetközi adózási és számviteli szabályokat, megtanítani a nemzetközi számviteli standardok alkalmazását, támogatni a hallgatókat abban, hogy átlássák a vállalatok pénzügyi és számviteli folyamatait, a pénzügyi világ összefüggéseit. A képzési program alapvető követelménye elérni, hogy a hallgatók szilárd kvantitatív ismeretekkel rendelkezzenek, szívesen dolgozzanak adatokkal, számokkal, hogy átlássák a vállalati munkafolyamatok teljes rendszerét, hogy képesek legyenek igényes szakmai kommunikációra.

 

A tanszék oktatási tevékenysége felöleli a közgazdaságtan műveléséhez elengedhetetlenül szükséges matematika-oktatást, a gazdasági-, társadalmi elemzésekhez, a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez nélkülözhetetlen statisztika, adatelemzés, valószínűségszámítás oktatását, módszertanilag igényesen kialakított oktatási környezetben. Kiemelt figyelmet fordítunk az adatelemzésre, a vállalaton belül elérhető információk üzleti célú hasznosításának elemzésére, az elemzési eredmények üzleti folyamatokba való átültetésére, de nem hiányzik az oktatásból a pénzügyi és kockázati folyamatok, a pénzpiacok matematikája és a nemzetgazdasági elszámolások modelljeinek oktatása sem.

A gazdasági matematika oktatásával a Tanszék matematikai alapokat, szilárd logikai alapokat ad a közgazdaságtan tantárgyak ismeretanyagának elsajátításához. A gazdasági matematika logikai alapjainak megértése kulcsfontosságú a gazdasági képzésben: fogalmai, módszerei közvetlenül beépülnek a Közgazdaságtan, a Pénzügytan, a Számvitel, a Statisztika tárgyakba, illetve ismeretanyagára támaszkodik a Valószínűségszámítás, amit számos, döntés-előkészítéssel, illetve elemzéssel foglalkozó tárgy alkalmaz.

A Tanszék két munkacsoportja – a pénzügy-számvitel, illetve a gazdasági matematika munkacsoport – felkészíti a hallgatókat a gazdasági problémák egzakt módon való megfogalmazására, modellezésére és ezen problémák logikus, matematikai módszerekkel történő megoldására.

A matematika gazdasági folyamatokban való jelentőségének hangsúlyozása, illetve térnyerésének elősegítése céljából a tanszék létrehozta a hallgatók számára a Gazdasági Matematika Önképző Kört, amelynek keretében támogatjuk hallgatóink kutatásait,  országos tanulmányi versenyeken való részvételüket, másrészt neves kutatók és gazdasági szakemberek bevonásával szakmai előadásokat és szakmai napokat szervezünk a gazdaság- és társadalomstatisztika eszközeivel elemezhető gyakorlati problémák megismerésére.

 

A Tanszék különös figyelmet fordít a digitális tananyagfejlesztésre. Korszerű elektronikus tananyagok – e-könyvek, e-kurzusok, távoktatási programok – állnak a hallgatók rendelkezésére mind számvitel, mind pénzügyi és adózási ismeretekből. Mentor-program keretében a hallgatóknak lehetőségük van részt venni virtuális osztálytermi foglalkozásokon, ahol mélyebb ismereteket szerezhetnek egy-egy számviteli vagy adózási témában, ahol szakmai készség és képesség fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

 

Hallgatóink szakmai felkészültségét, készségeit és képességeit a munkaerőpiac elismeri, amiben a Számvitel Tanszék mentor programjával, tudatos tehetséggondozó tevékenységével és innovatív oktatási koncepciójával meghatározó szerepet tölt be.

 

A Tanszék számos úton támogatja a tehetséges, kiemelkedő képességű hallgatókat: például tanulmányi és kutatási ösztöndíjprogramokkal (Makovecz program, MNB kiválósági Ösztöndíj), nemzetközi színterű nyári egyetemeken való részvételi lehetőséggel, Országos Tanulmányi Versenyekre és Tudományos Diákkonferenciákra való felkészítéssel…

 

A Tanszék oktatói elismert gyakorlati szakemberek (okleveles könyvvizsgálók, bejegyzett mérlegképes könyvelők, igazságügyi szakértők, európai uniós pályázati szakértők…), többségük tudományos fokozattal is rendelkezik, ami jó alapot ad a gyakorlatorientált, a piaci igényeket kielégítő és tudományosan is megalapozott oktatói munkának.

 

A Tanszék széleskörű vállalati szakmai kapcsolatrendszerére támaszkodva, igyekszik bevonni az oktatásba a számvitel, pénzügy és adózás szakma elismert, jelentős képviselőit, ezzel is lehetőséget biztosítva a hallgatóknak, hogy betekintést nyerjenek az üzleti világba, hogy közvetlen közelről lássanak valós eseteket a vállalatok mindennapjaiból. Szakmai partnereinkkel – többek között a Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft-vel, a Deloitte Magyarország Zrt-vel, a Cash Control Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel, az Ikszplusz Könyvelő Adószakértő és Bérszámfejtő Kft-vel… – együttműködve törekszünk közös kutatásokra, oktatáshoz kötődő fejlesztésekhez, közös kurzusok indítására (pl. Számviteli workshop), a hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségeinek bővítésére, gyakornoki programok kidolgozására.

 

A Tanszék oktatóinak kutatómunkái kiterjednek a számvitel, a pénzügyek, az adózás, és a gazdasági matematika számos területére és a kapcsolódó pedagógiai, oktatás-módszertani, elearning, illetve digitalizált oktatási kérdésekre.

 

A Tanszéken jelenleg folyó kutatások:

 

  • Nemzetközi számviteli standardok
  • Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai
  • Támogatások számvitele
  • Számvitel e-oktatás módszertani lehetőségei
  • E-könyv fejlesztő szoftverek
  • Sajátos vállalatértékelés módszerek
  • Társaságok adózási kérdései
  • Vállalkozások tevékenységének matematikai és statisztikai modellezése

Szegediné Dr. Lengyel Piroska
Tanszékvezető

Vilman Melinda

Tanszéki titkár

“B” épület, I. emelet, 110-es szoba
E-mail: pszt@uni-milton.hu
Telefon: 0614547600 / 190-es mellék

A Tanszék által gondozott szakok

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS