Select Page

Tanszékek

GAZDÁLKODÁS ÉS MARKETING TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Sipos Zoltán

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, földszint, 15-ös terem

E-mail: gmt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 190-es mellék

Az üzleti és közgazdász képzések oktatói dolgoznak a Gazdálkodás és Marketing Tanszéken (GMT). Tárgyaktól függetlenül alapelv, hogy – a munkaerő-piaci elvárásokat monitorozó kutatóközpontok által közreadott eredmények alapján – mindig megfelelő mértékben gyakorlatorientált és aktualizált képzéseket kínáljon a Tanszék.

Az oktatási struktúra kialakítása során elsődleges cél, hogy hallgatóink megfelelő információ-kereső és -feldolgozó kompetenciákkal rendelkezzenek, tekintettel a képzési időtartamra illetve az élethosszig tartó tanulás elveire, amelyeknek az egyén egy részében az iskolapadban tanul, másik részében pedig értelemszerűen önállóan.

Az aktuális elméleti anyagot párhuzamosan gyakorlati ismeretek elsajátítása egészíti ki, illetve olyan unikális projekt- és terepmunkák, amelyek megkérdőjelezhetetlen versenyelőnyökhöz juttatják a végzett pályakezdőket és a több(tíz)éves munkaviszonnyal rendelkezőket egyaránt. A jó példák ismerete, azok gyakorlatias feldolgozása, üzemlátogatások mind azt segítik, hogy a szakirodalomban foglaltakon túl valós képet kapjanak hallgatóink az adott szakterületről, ezzel szavatolva azt, hogy (különféle további céges oktatások nélkül) munkahelyet találjon a Miltonon végzett egyetemista.

A Tanszék által gondozott tárgyak többsége tudományközi, ami a többrétű ismeretanyag megszerzését szavatolja a fejlődni vágyó hallgatók számára.

A Tanszék – oktatói és hallgatói koprodukcióban – folytat tudományos és szakmai tevékenységet, amely eredményeit – médiaérdeklődésre számot tartó – konferenciákon, workshopokon mutatnak be.

A Tanszék gondozza a gazdálkodással, nemzetközi gazdálkodással, mikro- és makroökonómiával valamint a marketing különböző területeivel kapcsolatos tantárgyakat.

A Tanszék felel a gazdálkodás és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakokért.

A Tanszék a felsőoktatási piacon újdonságnak számító duális képzéseket és immáron angol nyelvű képzéseket is gondoz.

HUMÁN ERŐFORRÁS ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Hárskuti János

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, földszint, 15-ös terem

E-mail: hmt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 190-es mellék

 

A közgazdász és társadalomtudományi képzések oktatói dolgoznak a Humán Erőforrás és Menedzsment Tanszéken (HMT). A Tanszék célja, hogy a legdrágább erőforrással, az emberrel való foglalkozásra készítse fel a hallgatókat.

A tanulmányi és a munkaerő-piaci lehetőségek az utóbbi évtizedben, de különösen az elmúlt néhány évben jelentősen megváltoztak, illetve a vállalat, mint tudásközösség szerepe jelentősen felértékelődött. A professzionális vállalatvezetés alapja – a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások megfelelő (rentábilis) elosztásában –, valamint a különféle motivációs rendszerek kidolgozásában és üzemeltetésében rejlik.

A – teljesítményértékelésen nyugvó – HR alapú vezetői szemlélet kialakítására számos jó elmélet és gyakorlat található, azonban azok egy az egyben történő adaptálása nem minden esetben lehet elégséges, gondoljunk csak kontinensenként eltérő nyelvi, kulturális, vállalatirányítási szokásokra vagy az adott cég munkatársainak korfájára. Továbbá tiszteletben kell tartani, hogy „minden egyén önálló individuum”, és egy vállalat valójában az egyén sikerei révén fejlődhet. E közös fejlődés menetét alakítják a menedzsment és személyzeti osztályok munkatársai, legyen szó a toborzás-kiválasztásról, a felvételi rendszerek kialakításáról, a beilleszkedés elősegítéséről, teljesítményértékelésről, jutalmazásról, javadalmazásról, a személyügyek rendszerezéséről, a bérszámfejtésről, kontrollingról vagy a leépítésekről.

Egy vállalat sikere tehát a megfelelő emberek felkutatásán, azok felvételén, hosszútávon történő motiválásán, megtartásán múlik. Az elkötelezett alkalmazott, partner mindig hasznot jelent a cégnek, amely idővel – nemcsak – a termelésből, szolgáltatásokból elvárható haszonnal jár, hanem a cég értékét / márkaimázsát is komplexen növeli.

A fentiekhez nagyon sok és alapos gazdasági, társadalomtudományi, pszichológiai, személyügyi és egyéb szakirányos elméleti és gyakorlati ismeretre van szükség, amelyek megszerzésén túl az „újra való nyitottság” kompetenciáját elsajátítják a hallgatók

A Tanszék oktatói fontosnak tartják az egyéni hallgatói karrier-életútfejlesztést, amelynek része a pályázatokra való felkészítés, a nemzetközi cserediák-programban való részvétel támogatása, a tudományos előmenetel elősegítése.

A Tanszék gondozza az emberi erőforrás, a pszichológia és a közgazdasági menedzsment tárgykörébe tartozó tantárgyakat.
A Tanszék felel az emberi erőforrások FOKSZ / BA szakokért.
A Tanszék a felsőoktatási piacon újdonságnak számító duális képzéseket és immáron angol nyelvű képzéseket is gondoz.

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Dombrádi Krisztián

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület 15-ös terem

E-mail: kmt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 108-as mellék

 

A Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék (KMT) missziója, hogy jól felkészült, tudományos fokozattal és gyakorlattal tudással is felvértezett oktatóink valódi szakembereket képezzenek a munkaerőpiac valódi igényeit figyelembe véve. Így a tanszékünkön végzett kommunikáció és média, illetve andragógus szakos hallgatók azonnal alkalmazható gyakorlati tudással rendelkeznek majd.

Ezek értelmében – képzési szinttől függetlenül – a hallgatók a képzésük során az adott szakterület legfrissebb és legjobban hasznosítható ismereteit sajátíthatják el magasan kvalifikált és az üzleti szférában is tapasztalatot szerzett egyetemi oktatóktól.

Elismert nyelvészek, andragógusok és gerontoadragógusok, médiaszakemberek, a filmszakma és a médiatudomány elismert kutatói, üzleti kommunikációs szakemberek, illetve ismert újságírók alkotják oktatói gárdánkat. Oktatóink közös jellemzője a magas színvonalú szakmai-tudományos tevékenység. Kollégáink az oktatás során a piacképes tudás könnyen érthető átadására fókuszálnak, legyen szó sziklaszilárd elmélet ismeretekről vagy jó gyakorlatokról.

Oktató és kutató kollégáink hallgatóinknak az ismereteket a szakterületet széles társadalmi kontextusát is figyelembe véve oktatják, így azok a tudás széles regiszterével rendelkeznek majd, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy az általuk választott szak és specializáció függvényében újságíróként, tévés riporterként, kommunikációs vagy felnőttképzési szakemberként álljanak helyt munkájuk során.

A tanszék által meghirdetett szakok és szakirányok jól reprezentálják mindazon munkaerő-piaci igényeket, amelyekre manapság valóban szükség van, s nemhogy túlképzésről, de munkaerő-piacon kialakult munkavállalói hiányról beszélhetünk.

A tanszék oktatói kiváló és aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a köz- és versenyszférában működő cégekkel, alapítványokkal, így – különösen – a nappali tagozatos hallgatók már a végzésük előtt kapnak – előrelépési lehetőséget is biztosító – álláslehetőséget. Természetesen a munkahellyel rendelkezők számára is új kapuk nyílnak meg, új ismereteket szerezhetnek.

A Tanszék gondozza, a kommunikáció, a média, az andragógia a film, a vallás, a filozófia, és a nyelvészet tárgyköröket.

A Tanszék felel az andragógia, a kommunikáció és médiatudomány, a szabad bölcsészet és vallástudomány szakokért is.

A Tanszék a munkáltatói elvárásoknak megfelelően immáron angol nyelvű képzéseket is gondoz és alkalmazott kommunikációtudományi és gerontoandragógiai kutatásokat végez.

MÓDSZERTANI ÉS INFORMATIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Honfi Vid Sebestyén

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “C” épület, földszint, 07-es szoba

E-mail: mit@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 127-es mellék

 

A hazai és nemzetközi munkaerőpiac szereplői sok esetben tudásban és tőkében, így az elvárt felkészültségi szintben is sokkal előrébb járnak, mint egy frissdiplomás, így –egyéb tényezők mellett – alakulhat ki, hogy a nagyszámú informatikai képzések ellenére permanens munkavállalói hiány mutatkozik. Ezt orvosolandó a tanszék a kor elvárásainak megfelelő géptermekkel, laborokkal és kísérleti központtal is rendelkezik, ahol a piacon meglévő vagy a bevezetés előtt álló hardverek és szoftverek birtokában képzik a hallgatókat.Az analitikai és elemző ismereteket hatékonyan átadó Tanszék oktatói azt vallják, hogy az elméleti anyag kivonatos ismeretét követően a papíralapú számítástudományoknál manapság sokkal fontosabb az informatikai alapokon nyugvó tudásbázis kialakítása a hallgatóknál.

Célunk, sőt vállalt kötelezettségünk, hogy nem egy-egy programnyelv, programozás vagy rendszer kezelésére, fejlesztésére készítjük fel a hallgatókat, hanem a szakma-tudomány ellátásához szükséges, konvertálható, megújítható szemléletet, gondolkodásmódot adjuk át.

A tanulmányok végzése mellett fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók konferenciákon, workshopokon vegyenek részt, továbbá különféle hazai és nemzetközi kiírású pályázatokon induljanak. A – mentorprogramban leírtak szerint – támogatjuk szaktól függetlenül a hozzánk forduló hallgatókat, mert az Ő sikerük az Egyetem sikere is.

A Tanszék gondozza a matematikai, statisztikai, informatikai tárgyköröket.

A Tanszék felel a gazdaságinformatika FOKSZ / BA szakokért.

A Tanszék a felsőoktatási piacon újdonságnak számító duális képzést is gondoz.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK

Tanszékvezető: Szegediné Dr. Lengyel Piroska

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, első emelet, 110-es terem

E-mail: pszt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 148-as mellék

 

A tanszék gondozása alá tartozó Pénzügy és Számvitel BA szakot a gyakorlatorientáltság és a sokoldalúság jellemzi. A képzés célja elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretekkel, készségekkel és képességekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi-számviteli szakfeladatainak ellátására és irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, akik magas szintű pénzügyi-számviteli informatikai ismeretek birtokában képesek a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.

Pénzügy és Számvitel szak valamennyi specializációjának kiemelt feladata felkészíteni a hallgatókat a munkaerőpiaci belépésre, ezért vállalatvezetőket, hitelintézeti szakembereket, bankvezetőket vonunk be az egyes kurzusok oktatásába. A cégvezetőkkel való személyes találkozások, a szerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a vállalatok/szervezetek pénzügyi-számviteli munkafolyamataiba, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodó képességüket a különféle élethelyzetekhez.

A specializációk előtérbe helyezik a hallgatók felkészítését a nemzetközi környezetben való munkavégzésre, ezért a Nemzetközi adózás tantárgy (fókuszálva az Európai Unió hatályos adószabályaira, a kettős és többszörös adóztatás kérdéskörére…) valamennyi specializáción oktatásra kerül. Kiemelt tárgy minden specializáció esetében a Pénzügyi számviteli informatika, amely megismerteti a hallgatókkal a vállalkozások gazdálkodási funkcióit támogató számviteli- és pénzügyi információs rendszereket, azok gyakorlatban való működtetését. A megszerzett ismeretek a gazdálkodási szférában történő sikeres tevékenység alapját képezik.

Az ismeretanyag feldolgozása során alkalmazott módszerek – esettanulmányok feldolgozása kooperatív tanulással és projekt módszerrel – fejlesztik a hallgatók munkáltatók által is elvárt képességeit: a hatékony kommunikációs képességet, az együttműködésre/kollaborációra való képességet. A hallgatók nyitottak, együttműködők, kreatívak és határozottak lesznek, amely készségek ma már elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.

A Tanszék gondozz a pénzügyi és a számviteli tantárgyakat.

A Tanszék felel a pénzügy és számvitel FOKSZ / BA szakokért.

A Tanszék a felsőoktatási piacon újdonságnak számító duális képzéseket és immáron angol nyelvű képzéseket is gondoz.

NEMZETKÖZI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Grajczjár István

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, első emelet, 110-es terem

E-mail: npt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 148-as mellék

 

A társadalomtudományok szolgálatában minden oktatónk elkötelezett aziránt, hogy a hallgatókkal megismertessék a világ működését. Az iskolapadban ülve „járja be a hallgató” a kontinenseket, így olyan elméleti tudásra és valóban alkalmazható taktikákra, praktikákra tesz szert, amely jelentős versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon.

A képzések során megfelelő arányban ismertetjük hallgatóinkkal a hazai és nemzetközi viszonyokat, hiszen egy globalizálódó világban manapság a legnagyobb ellenség a szűk látókörűség illetve a nyelvek ismeretének hiánya.
Éppen ezért olyan gondolkodásmódot kívánunk hallgatóink számára elsajátíthatóvá tenni, amely révén nagypolitikai, gazdasági, társadalmi összefüggésekre nyitott, érdeklődő lesz, valamint az így begyűjtött információkat megfelelően tudja elemezni, más kontextusban felhasználni.
Ezekhez alkalmazható történelmi, jogi, valamint illem, etikett és protokollismeretekre egyaránt szükség van.

A többnyelvűség a legtöbb szak esetében elvárt, a munkáltatói igények is azt mutatják, hogy a világnyelvek mellett további nyelv ismerete lehet a siker záloga. A nyelvtudás kizárólag akkor lehet teljes, amennyiben az adott nyelvcsaládot, országot, kultúrát is megismeri a hallgató. Oktatóink, kutatóink ebben is segítségükre lesznek. Az órai foglalkozásokon túl erre még kiválóan alkalmas az egyetemi cserediák-program, amely nemcsak fél vagy egy éves külföldi képzést biztosít, de nyugodtan nevezhetjük a nemzetközi karrier első állomásának is.

A társadalom működésének, attitűdjeinek, szokásainak, fogyasztásának, berögződéseinek kutatása, meglévő kutatási módszerek alkalmazása és újak kidolgozása az egyik pillére, hogy a világ rendkívül bonyolult működését, mechanizmusait megérthessük, azokat a fenntartható fejlődés és egyéb nézetek jegyében irányíthassuk.

A Tanszék gondozza a társadalomtudományi, politikai, politikatudományi, geopolitikai tárgykörű témákat. Ezzel párhuzamosan a Tanszék szervezi az Egyetemen zajló összes nyelvi képzést, legyen szó a diplomácia alapnyelveiről vagy egyéb nyelvekről.

A Tanszék felel a nemzetközi tanulmányok, politológia/politikatudomány valamint a szociológia szakokért.

A Tanszék a munkaerő-piaci elvárásoknak maradéktalanul megfelelve immáron angol nyelvű képzéseket is gondoz.