Tanszékek

GAZDÁLKODÁSI ÉS MARKETING TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Sipos Zoltán

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, I. emelet, 101-es szoba

E-mailgmt@uni-milton.hu

Telefon: 061 454 7600 

A közgazdasági alapozó tárgyak, a nemzetközi gazdaságtani stúdiumok és egyes üzleti tárgyak oktatói dolgoznak a Gazdálkodási és Marketing Tanszéken. Több oktatónk a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakértője.

Alapelvünk, hogy mindig megfelelő mértékben gyakorlatorientált képzést kínáljunk a hallgatóknak, elsősorban az üzleti irányultságú tárgyainknál. Az oktatás egyik fő célja a végzett hallgatók nyitottságának, érdeklődésének, globális szemléletének fenntartása és a motiválás az új ismeretek szerzésére és befogadására.

Az aktuális elméleti tananyagokat párhuzamosan gyakorlati ismeretek és ilyen jellegű kompetenciák átadása kíséri, az esettanulmányok feldolgozása, a szakmai gyakorlatok, szakmai rendezvények és előadások formájában. Oktatóink jelentős része gyakorlati szakember.

A Tanszék által gondozott tárgyak többsége interdiszciplináris jellegű, a tudományterületek kapcsolódásaira épül. Ez biztosítja az ismeretanyagok többrétegűségét a hallgatók számára, és megkönnyíti a tananyagok elsajátítását és az összefüggések felismerését. Rendszeresen együttműködünk más tanszékek oktatóival is oktatási feladataink megoldása során. A munkakapcsolatok igen jók és szinergikusak.

A Tanszék oktatói rendszeresen publikálják kutatási eredményeiket, rendszeresen folytatnak tudományos és szakmai tevékenységet szakmai szervezetekben, konferenciákon és felsőoktatási fórumokon.

A Tanszék aktuális oktatásfejlesztési tevékenységének eredményeképpen ma már duális és angol nyelvű képzéseket is fel tud ajánlani és meghirdetni.

A Tanszék oktatói

A Tanszék által gondozott szakok:

HUMÁN ERŐFORRÁS ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Hárskuti János

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, földszint, 15-ös terem

E-mailhmt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 190-es mellék

A gazdasági és munkaerő-piaci trendek és lehetőségek az utóbbi évtizedben, de különösen az elmúlt néhány évben jelentősen megváltoztak. A vállalatok, gazdálkodó szervezetek egyre inkább felismerik, hogy a sikeres gazdálkodás és a hosszútávon fenntartható fejlődés záloga a magas színvonalú, eredményes és korszerű humán erőforrás menedzsment. A professzionális vállalatvezetés a mindig szűkösen rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes felhasználásán nyugszik, de a humán erőforrás gazdálkodás a legfontosabb értékteremtő terület, mely mindig kiemelt szerepet fog betölteni minden szervezet életében.

A Milton Friedman Egyetemen Humán Erőforrás és menedzsment tanszéke a felelős a nappali és levelező tagozaton is elérhető Emberi Erőforrások (BA) alapképzési szak oktatásáért, mely egyetemünk egyik legnépszerűbb, és egyúttal leghosszabb oktatási múltra visszatekintő programja.

A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a humán erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a humán erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

A modern, átfogó tantárgystruktúra mellett az oktatók elismert elméleti és gyakorlati referenciákkal rendelkeznek, így biztosítjuk hallgatóink számára a legfrissebb elméleti tudás megszerzése mellett az elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megismertetését is.

A szakmai gyakorlatra meghatározó, a HR munkában komoly tapasztalattal rendelkező vállalatoknál kerül sor, így hallgatóink közvetlen betekintést és gyakorlati ismereteket szerezhetnek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiai és operatív feladatok területein.

A Milton Friedman egyetem büszke arra, hogy végzett hallgatóink keresettek a munkaerő-piacon és a visszajelzések alapján alkalmasak és képesek is a humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok magas színvonalú biztosítására, melyhez a képzés során nyújtott széleskörű kompetenciafejlesztő tréningek is hozzájárulnak.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgatók az egyetemi oktatásban folyó, képzés mellett szerződött partnereinknél dolgoznak is.

A Tanszék oktatói

A Tanszék által gondozott szak:

 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Dombrádi Krisztián

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület 15-ös terem

E-mailkmt@uni-milton.hu

Telefon: 061 454 7600 / 108-as mellék

A Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék (KMT) missziója, hogy jól felkészült, tudományos fokozattal és gyakorlattal tudással is felvértezett oktatóink valódi szakembereket képezzenek a munkaerőpiac valódi igényeit figyelembe véve. Így a tanszékünkön végzett kommunikáció és média, illetve andragógus szakos hallgatók azonnal alkalmazható gyakorlati tudással rendelkeznek majd.

Ezek értelmében – képzési szinttől függetlenül – a hallgatók a képzésük során az adott szakterület legfrissebb és legjobban hasznosítható ismereteit sajátíthatják el magasan kvalifikált és az üzleti szférában is tapasztalatot szerzett egyetemi oktatóktól.

Elismert nyelvészek, andragógusok és gerontoadragógusok, médiaszakemberek, a filmszakma és a médiatudomány elismert kutatói, üzleti kommunikációs szakemberek, illetve ismert újságírók alkotják oktatói gárdánkat. Oktatóink közös jellemzője a magas színvonalú szakmai-tudományos tevékenység. Kollégáink az oktatás során a piacképes tudás könnyen érthető átadására fókuszálnak, legyen szó sziklaszilárd elmélet ismeretekről vagy jó gyakorlatokról.

Oktató és kutató kollégáink hallgatóinknak az ismereteket a szakterületet széles társadalmi kontextusát is figyelembe véve oktatják, így azok a tudás széles regiszterével rendelkeznek majd, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy az általuk választott szak és specializáció függvényében újságíróként, tévés riporterként, kommunikációs vagy felnőttképzési szakemberként álljanak helyt munkájuk során.

A tanszék által meghirdetett szakok és szakirányok jól reprezentálják mindazon munkaerő-piaci igényeket, amelyekre manapság valóban szükség van, s nemhogy túlképzésről, de munkaerő-piacon kialakult munkavállalói hiányról beszélhetünk.

A tanszék oktatói kiváló és aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a köz- és versenyszférában működő cégekkel, alapítványokkal, így – különösen – a nappali tagozatos hallgatók már a végzésük előtt kapnak – előrelépési lehetőséget is biztosító – álláslehetőséget. Természetesen a munkahellyel rendelkezők számára is új kapuk nyílnak meg, új ismereteket szerezhetnek.

A Tanszék gondozza, a kommunikáció, a média, az andragógia a film, a vallás, a filozófia, és a nyelvészet tárgyköröket.

A Tanszék felel az andragógia, a kommunikáció és médiatudomány, a szabad bölcsészet és vallástudomány szakokért is.

A Tanszék a munkáltatói elvárásoknak megfelelően immáron angol nyelvű képzéseket is gondoz és alkalmazott kommunikációtudományi és gerontoandragógiai kutatásokat végez.

A Tanszék oktatói

A Tanszék által gondozott szakok:

MÓDSZERTANI ÉS INFORMATIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Honfi Vid Sebestyén

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “C” épület, földszint, 07-es szoba

E-mailmit@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 127-es mellék

A hazai és nemzetközi munkaerőpiac szereplői sok esetben tudásban és tőkében, így az elvárt felkészültségi szintben is sokkal előrébb járnak, mint egy frissdiplomás, így –egyéb tényezők mellett – alakulhat ki, hogy a nagyszámú informatikai képzések ellenére permanens munkavállalói hiány mutatkozik. Ezt orvosolandó a tanszék a kor elvárásainak megfelelő géptermekkel, laborokkal és kísérleti központtal is rendelkezik, ahol a piacon meglévő vagy a bevezetés előtt álló hardverek és szoftverek birtokában képzik a hallgatókat.Az analitikai és elemző ismereteket hatékonyan átadó Tanszék oktatói azt vallják, hogy az elméleti anyag kivonatos ismeretét követően a papíralapú számítástudományoknál manapság sokkal fontosabb az informatikai alapokon nyugvó tudásbázis kialakítása a hallgatóknál.

Célunk, sőt vállalt kötelezettségünk, hogy nem egy-egy programnyelv, programozás vagy rendszer kezelésére, fejlesztésére készítjük fel a hallgatókat, hanem a szakma-tudomány ellátásához szükséges, konvertálható, megújítható szemléletet, gondolkodásmódot adjuk át.

A tanulmányok végzése mellett fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók konferenciákon, workshopokon vegyenek részt, továbbá különféle hazai és nemzetközi kiírású pályázatokon induljanak. A – mentorprogramban leírtak szerint – támogatjuk szaktól függetlenül a hozzánk forduló hallgatókat, mert az Ő sikerük az Egyetem sikere is.

A Tanszék gondozza a matematikai, statisztikai, informatikai tárgyköröket.

A Tanszék a felsőoktatási piacon újdonságnak számító duális képzést is gondoz.

A Tanszék oktatói

A Tanszék által gondozott szakok:

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TANSZÉK

Tanszékvezető: Szegediné Dr. Lengyel Piroska

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, első emelet, 110-es terem

E-mail: pszt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 148-as mellék

 

A tanszék gondozása alá tartozó Pénzügy és Számvitel BA szakot a gyakorlatorientáltság és a sokoldalúság jellemzi. A képzés célja elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretekkel, készségekkel és képességekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi-számviteli szakfeladatainak ellátására és irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, akik magas szintű pénzügyi-számviteli informatikai ismeretek birtokában képesek a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.

 A Pénzügy és Számvitel szak valamennyi specializációjának kiemelt feladata felkészíteni a hallgatókat a munkaerőpiaci belépésre, ezért vállalatvezetőket, hitelintézeti szakembereket, bankvezetőket vonunk be az egyes kurzusok oktatásába. A cégvezetőkkel való személyes találkozások, a szerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a vállalatok/szervezetek pénzügyi-számviteli munkafolyamataiba, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodó képességüket a különféle élethelyzetekhez.

A specializációk előtérbe helyezik a hallgatók felkészítését a nemzetközi környezetben való munkavégzésre, ezért a Nemzetközi adózás tantárgy (fókuszálva az Európai Unió hatályos adószabályaira, a kettős és többszörös adóztatás kérdéskörére…) valamennyi specializáción oktatásra kerül.

Kiemelt tárgy minden specializáció esetében a Pénzügyi számviteli informatika, amely megismerteti a hallgatókkal a vállalkozások gazdálkodási funkcióit támogató számviteli- és pénzügyi információs rendszereket, azok gyakorlatban való működtetését. A megszerzett ismeretek a gazdálkodási szférában történő sikeres tevékenység alapját képezik.

 Az ismeretanyag feldolgozása során alkalmazott módszerek – esettanulmányok feldolgozása kooperatív tanulással és projekt módszerrel – fejlesztik a hallgatók munkáltatók által is elvárt képességeit: a hatékony kommunikációs képességet, az együttműködésre/kollaborációra való képességet. A hallgatók nyitottak, együttműködők, kreatívak és határozottak lesznek, amely készségek ma már elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.

 Vállalati számvitel specializáció

 A specializáción a hallgatók megismerik a vállalkozások működésének pénzügyi-gazdasági folyamatait, a számviteli/ könyvviteli és az adózási feladatok struktúrájában. Esetpéldákon keresztül kerülnek feldolgozásra a beszámoló készítés munkafolyamatai, az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítésének munkafázisai.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi-számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani adózási feladatokat, számviteli beszámolót összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

IFRS specializáció

A specializációt választó hallgatók megismerik, megértik és képesek lesznek alkalmazni az IAS/IFRS szabványokat, birtokában lesznek az IAS/IFRS szerinti beszámolók összeállításához szükséges tudásnak, képesek lesznek ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak: számviteli politika kialakítása, könyvviteli elszámolás, beszámoló (pénzügyi kimutatás) készítés, belső információs rendszer kialakítása.

A hallgatók a megszerzett komplex nemzetközi számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás, egy konszolidált vállalkozás pénzügyi-számviteli munkafolyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani számviteli és adózási feladatokat, illetve az IFRS-ek rendszerében a pénzügyi kimutatásokat összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

 Vállalati pénzügy specializáció

A specializáció hallgatói vállalatkockázat menedzsment, pénzügyi jog, pénzügyi értékelés témakörben szereznek elmélyült ismereteket. A specializációt sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a vállalati szféra alapvető pénzügyi feladatainak, problémáinak naprakész kezelésére. A hallgatók a képzés eredményeként átlátják a számviteli kimutatások és a pénzügyi stratégiai tervezés közötti kapcsolatot, a pénzügyi problémák jogi hátterét, jártasságot szereznek vállalatelemzés- és finanszírozási kérdésekben. A vállalkozásfinanszírozási ismereteken túlmenően az ismeretanyag felöleli a tőzsdei elemzés és előrejelzés módszereit is.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, a magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokban képesek önálló probléma megoldásra, képesek önálló kutatómunkára akár vállalatoknál, akár pénzügyi tanácsadó cégeknél elhelyezkedve.

 Hitelintézeti pénzügyek

A specializáción a hallgatók megismerik a hitelintézeti rendszer sajátos működését; valós eseteken keresztül a legújabb befektetés-értékelési eszközöket, miközben elsajátítják a különböző értékelési modellek elméletét és gyakorlatát, rámutatva a modellek erősségeire és gyengeségeire. A megszerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a hitelintézeti munka folyamataiba, a hitelintézetek befektetési stratégiája és befektetési politikája főbb irányvonalainak megismerése, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodóképességüket a különféle élethelyzetekhez. A specializáció felkészíti a hallgatókat a jelentős munkaerő-piaci kereslettel jellemezhető pénzügyi szolgáltatási szektor – hazai és külföldi bankok, befektetés-kezelő szervezetek ……- széleskörű feladatainak ellátására.  

A Tanszék oktatói

A Tanszék által gondozott szakok:

NEMZETKÖZI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Grajczjár István

ELÉRHETŐSÉGEK:

Személyes: “B” épület, első emelet, 110-es terem

E-mail: npt@uni-milton.hu

Telefon: 0614547600 / 148-as mellék

 

A társadalomtudományok szolgálatában minden oktatónk elkötelezett aziránt, hogy a hallgatókkal megismertesse a világpolitikai, illetve az európai és hazai társadalmi/politikai jelenségeket, történeti fejlődés-modelleket, valamint ezek okait, elemzési kereteit és módszereit. Hallgatóink a tudomány világában elismert kutatók, oktatók és szakértők segítségével olyan elméleti tudásra és gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amely jelentős versenyelőnyt jelenthet a munkaerőpiacon.

 

A képzések során hallgatóinkkal elemezzük a hazai és nemzetközi társadalmi és politikai viszonyokat, a fenntartható fejlődés kritériumait, hiszen egy globalizálódó világban a nyelvismeret mellett a komplex-megismerésre törekvő, etikus szemléletmód, az interdiszciplináris fókusz és a gyakorlati tudás elengedhetetlen. Ennek érdekében olyan tudományos megközelítési formákat kívánunk hallgatóink számára elérhetővé tenni, amelyek révén a diákok a politikai, a gazdasági és a társadalmi összefüggések és azok komplex értelmezése és elemzése felé nyitottá válnak, elősegítve ezzel a munkavállalói kulcskompetenciáik fejlődését.

 

A többnyelvűség a legtöbb szak esetében elvárt, a munkáltatói igény-felmérések azt mutatják, hogy a világnyelvek mellett legalább egy további nyelv ismerete lehet a munkaerő-piaci siker záloga. Tanszékünkön a nyelvtanulás közben az adott nyelvet használó országok és régiók kultúráját, társadalmi, gazdasági és politikai viszonyait is megismerhetik a hallgatók, illetve az egyetemi Erasmus-program keretében fél vagy egy éves külföldi képzésre is lehetőséget biztosítunk, amelyet nevezhetünk egy nemzetközi karrier első állomásának is.

A Tanszék felel a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakért, politológia/politikatudomány alap- és mesterszakért, valamint a szociológia alapszakért. Ezzel párhuzamosan a Tanszék szervezi az Egyetemen zajló nyelvi képzéseket, többek között a diplomácia alapnyelveinek képzését.

 

A Tanszék a munkaerő-piaci elvárásoknak maradéktalanul megfelelve immáron angol nyelvű képzéseket is indít.

A Tanszék oktatói

A Tanszék által gondozott szakok: