Szociológia alapképzési szak

Szociológia alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A  szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése szociológia szakos szakelőadó
Végzettség szinte alapfokozat
Képzési terület Társadalomtudomány
Képzési idő 6 félév
Szakmai gyakorlat  A szakon nincs szakmai gyakorlat.
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
Képzés ára Nappali tagozat: 240 000 Ft./félév
Levelező tagozat: 220 000 Ft./félév


Ezen az 
alapképzési szakunkon a hallgatók megtanulják a mai európai, s ezen belül leginkább a magyar társadalom jelenségeinek szakszerű értelmezését és elemzését. Ez azonban nem lehet független attól, hogy megismerjék a legkorszerűbb tudományos elméleteket és adatfeldolgozási módszereket. Továbbá történeti ismereteket is kapnak, mind az európai, mind a magyar társadalom teljesen különböző rétegei vonatkozásában.

A szociológia szakon az elméleti-történeti képzés mellett ugyanakkora hangsúlyt kap a gyakorlati képzés is. A hallgatók számos terepgyakorlaton és adatelemzési munkán vesznek részt, országosan elismert szakértők vezetésével. Az így szerzett ismeretekkel a munkaerőpiac legszélesebb körében helyezkedhetnek el: a közvélemény-kutató cégektől a mediátori feladatkörökig, a politikai elemzőcégeken keresztül a szociális-esélyegyenlőségi szervezési munkakörökig, amelyeket jelenleg – különféle szakirányok nélkül – minden szociológia alapszakos hallgatónak oktatunk.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A szakot szervező  tanszék olyan tanárokkal és szakértőkkel dolgozik, akik érzékenyek az aktuális társadalmi problémákra. Többen kutatták a hajléktalan-világot, vizsgálták a szociális devianciákat, a nemi szerepfelfogásokat, illetve a kirekesztések különféle módozatait. Ez a társadalmi érzékenység garanciája annak, hogy a szakon naprakész ismeretekhez jutnak a hallgatók az aktuális magyar problémák vonatkozásában. 

A szakon oktatott témakörök

szociológiatörténet és társadalomtörténet, kulturális és szociálantropológia, gazdaságtörténet, jogtudomány, politológia, pszichológia, közgazdaságtudomány, demográfia, szociálpolitika, etnikai csoportok és kisebbségek, társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi struktúra és rétegződés, társadalmi mobilitás, gender és szex, településszociológia, szegregáció, társadalmi devianciák, család- és életmódszociológia, ifjúságszociológia, a prostitúció társadalomtörténete, társadalmi nyilvánosság, szervezet- és munkaszociológia, gazdaságszociológia, a falusi és városi társadalom kutatása, adatinterpretáció, tanulmányírás, statisztika és kutatásmódszertan.

Munkaerő-piaci lehetőségek

országos és helyi társadalompolitikai intézményekben, közigazgatási szervezetekben, szociális ellátórendszerekben, települések önkormányzatainál, a civil szférában, multinacionális cégeknél, a különböző társadalomkutatással foglalkozó egyetemi, akadémiai, illetve piaci szférához tartozó intézeteknél, a sajtó és média területén.

A szakmai gyakorlat helyszínei

társadalompolitikai intézmények, önkormányzati hivatalok, közigazgatási szervezetek, kutatóközpontoknál, sajtó és média civil szervezetek, nemzetközi közalapítványok , multinacionális cégek.

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy érettségi tantárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

Ha 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐKNEK

A pontszámítási lehetőségről a diplomával rendelkezők itt találhatnak részletes tájékoztatást.

Képzési és kimeneteli követelmények

Írj nekünk üzenetet!