Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzés

Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzés

 

 

Keresztfélévben is indul!

Általános tudnivalók

Megnevezés: Sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzés
Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportlétesítmény menedzser
Képzési idő: 3 félév
A képzés önköltsége: 250 000 Ft/félév
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok

A felvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább 1 diplomával rendelkezik.

Jelentkezési lap letöltése
 
A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK
Tudása
 • Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat.
 • Az emberi erőforrások sportlétesítményekben történő alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket ismeri.
 • Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés, valamint a döntések információs és motivációs tényezőivel.
 • A sportban működő szervezetek, intézmények létesítményeinek működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik.
 • Rendelkezik a marketing, a kommunikáció, a protokoll alapvető tudásanyagával, különös tekintettel a sportra.
 • Birtokában van a stratégiai tervezés, a projektmenedzsment, és a pályázatírás sporttal kapcsolatos ismereteinek.
 • Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel.
 • Ismeri a diplomáciai, politikai ismereteinek sporttal kapcsolatos összefüggéseit.
 • Birtokában van a fogyatékosok sportjával kapcsolatos alapvető, a létesítményekre vonatkozó szabályainak.
Képességei
 • Sportban működő szervezetekben létesítményüzemeltetési tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz.
 • Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására.
 • A sportlétesítményt, vagy szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Alkalmas a sportot befolyásoló komplex gazdasági és társadalmi tényezők közötti eligazodásra, innovatív, menedzsment szemléletű megoldására.
 • Képes a sportlétesítmények működését befolyásoló szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására.
 • Elősegíti a sportlétesítmények menedzsment szemléletű vezetési feladatainak megoldását.
 • Alkalmas a marketing-kommunikáció és reklámozás ismeretanyagának eredményes alkalmazására a sportlétesítmények területén.
 • Képes sportesemények megrendezésében való hatékony közreműködésre.
 • Alkalmas a sportszervezetek, és egyéb sportban működő vállalkozások keretében üzemeltetett sportlétesítmények szükséges pénzügyi és számviteli ismeretek (költségvetés, támogatások kezelése, adózás) alkalmazására.
 • Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni.
Attitűdje
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Elkötelezett a sportban működő szervezetek létesítményeinek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt.
 • Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönzi.
 • Nyitott az adott munkakör, vagy sportban működő szervezet tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítmények működtetéséhez kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását.
 • Törekszik az életen át tartó tanulásra, különös tekintettel a sportlétesítmények innovációjának befogadására.
 • Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során.
 • Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel rendelkezik.
Autonómiája és felelőssége
 • Feladatait önállóan végzi és szervezi.
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • A sportlétesítmények létrehozásával, működtetésével kapcsolatos projektek, csoportmunkák esetében a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.
 • Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is.
 • Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kredit értékek modulokba rendezve:

Az alapismereti modul a szakképzettség szempontjából meghatározó alapozó tantárgyakat foglalja magába 30 kredit-értékkel. Az alapismereti modult alkotó tantárgyakkal a hallgatók elsajátítják a vezetői ismereteket, pénzügyi ismereteket, a hazai és EU-s sportlétesítményekre vonatkozó szabályozásokat, a sportlétesítményekre és sportrendezvényekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Ebben a modulban szerzik meg a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges jogi ismereteket, kommunikációs és sajtókapcsolatokat, marketing és sportmarketing ismereteket, spotlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges gazdaságtani ismereteket.

A szakismeretek modulba tartozó tantárgyak 40 kredit-értékkel, azokat a szakképzetség szempontjából meghatározó szakmai ismereteket ölelik fel, melyek speciálisan biztosítják a sportlétesítmény menedzsment egyes szakterületeinek elsajátítását.

A kiegészítő ismeretek modulba tartozó tantárgyak 6 kredit-értékkel, a sportlétesítmény menedzsment területével kapcsolatos, speciális szakterületek ismereteit öleli fel.

A sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzésben a 3. félévben szakmai gyakorlatot (4 kredit) is kell teljesíteni.

Szakdolgozat:  10 kredit

Írjon nekünk üzenetet!