Politikatudományok alapképzési szak

Politikatudományok alapképzési szak

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Politológus
Végzettségi szint alapképzés
Képzési terület Társadalomtudomány
Képzési idő: 6 félév
Gyakorlati idő: A szakon nincs összefüggő – egy félévig tartó – szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Elérhető tagozatok: Nappali/Levelező
A képzés önköltsége 230 000 Ft/félév
  200 000 Ft/félév

A Politikatudományok alapszak piacképességének garanciáját a tartalmas és gyakorlatorientált képzés adja, mely az értelmezés, a döntés-előkészítés és az elemzés kompetenciáit is magába foglalja. A politológia alapszakon végzettek sokoldalú tájékozottságuk miatt gyakran alkalmasabbak szakértői, elemzői és tanácsadói tevékenységek elvégzésére, mint túlzottan szakosodott jogász vagy közgazdász társaik. Szívesen bíznak rájuk ezért olyan szervezeti feladatköröket, amelyek sok konfliktussal járnak – emiatt széles látókört igényelnek. Az e szakon oktatott gyakorlati, történeti és elméleti ismeretkörök nem csupán a munkaerőpiacon hasznosíthatók kiválóan, jó belépőt jelenthetnek politikatudományi mesterképzésünkre is. A szak naprakészségét a sokszínű oktatói állományunk is biztosítja.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Társadalom- és politikatörténet, politikai filozófia és eszmetörténet, politikatudomány, szociológia, közgazdaságtan, jogi ismeretek, összehasonlító politológia, nemzetközi viszonyok, európai tanulmányok, kommunikáció és informatika, magyar politikai rendszer, közigazgatástan, közpolitika, helyi politika, biztonságpolitika, környezetvédelem.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Központi és regionális politikai és társadalmi szervezetek, pártok, önkormányzatok, nonprofit intézmények, alapítványok mellett politikai szakértő, politikai elemző, döntés-előkészítő, politikai tanácsadó, politikai szervező és menedzser, érdekérvényesítő/ lobbista, pályázatíró, politikai publicista.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Országgyűlés, parlamenti pártok, érdekszervezetek, önkormányzati hivatalok, civil társadalmi szervezetek, a média intézményei, tudományos intézetek és közalapítványok.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 jelenleg. A következő jelentkezési időszakban ez emelkedhet.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

 

SPECIALIZÁCIÓK

 • Európai politika specializáció
 • Önkormányzati specializáció

 

Az Európai politika specializáció képzési célja

Az Európai politika specializáció az Európai Unió működésének és az egyes területeken kifejtett sajátos politikáinak részletesebb megismertetését célozza.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció

Magyarország Európai Uniós tagságának következményeképpen a Politikatudomány BA szakos hallgatók számára igen fontos, szakmai kompetenciájukat növelő szerepet kapnak az európai politikák. Várhatóan minden önkormányzatnál, minisztériumnál, nem kormányzati vagy más társadalmi/politikai szervezetnél, ahol elhelyezkednek, elengedhetetlen lesz az európai unió működésének alapos ismerete, mivel egy tágabb külső környezethez, annak szabályaihoz kell alkalmazkodni és igazodni. Az ehhez szükséges ismereteket természetesen munka közben is meg lehet szerezni, de az elhelyezkedési esélyeket javítja, ha valaki már ilyen ismeretek – és a hozzá tartozó szakmai kompetencia – birtokában jelentkezik a munkaerő-piacon.

 

Tantárgystruktúra

 • Az európai egységgondolat és integráció története
 • Az EU intézményrendszere, joga és döntéshozatali mechanizmusa
 • Az EU-tagországok összehasonlító politológiája
 • Általános és európai kül- és biztonságpolitikája
 • EU közpolitikák és gazdaságpolitika
 • EU projektmenedzsment

 

Az Önkormányzati specializáció képzési célja

Az Önkormányzati specializáció célja a helyi (települési és területi) önkormányzatok alkotmányjogi, közigazgatási, szervezési-menedzsment, fejlesztési aspektusainak, illetve a kapcsolódó horizontális és ágazatpolitikai vonatkozások komplex megismertetése.

Olyan sokirányú, összetett, de egyszersmind célzott ismeretanyagot szerezhetnek meg a specializáció hallgatói, amely nagy segítségükre lehet számukra a munkaerőpiac helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó szegmenseiben.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció

A helyi önkormányzatok és a szorosan vagy lazábban kapcsolódó intézményrendszer a munkaerőpiac széles spektrumát fogja át.

1) a szűken vett politikai és igazgatási szint (polgármesteri kabinetek, képviselőtestületi és bizottsági munkatársak, polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek);

2) önkormányzati fenntartású közintézmények, alapítványok

3) teljes vagy részleges önkormányzati tulajdonú közszolgáltató vállalatok

4) terület- és településfejlesztési intézmények, magánvállalkozások;

5) a helyi nyilvánosság intézményei (újság, tv, internetes szolgáltató oldalak). 

 

Tantárgystruktúra

 • A helyi területi közigazgatás térszerkezete
 • Bevezetés az önkormányzati ismeretekbe
 • Helyi közszolgáltatások szervezése és igazgatása, településüzemeltetési alapismeretek
 • Terület- és településfejlesztési, – rendezési alapismeretek
 • Helyi közmenedzsment ismeretek
 • Horizontális politikák a helyi önkormányzatok működésében

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Írj nekünk üzenetet!