Politikatudomány mesterképzési szak

Politikatudomány mesterképzési szak

Általános tudnivalók 

Angol nyelven: 290 000 Ft/félév

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Okleveles politológus
Végzettség szintje: Mesterfokozat
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Levelező tagozat
Önköltség ára: Magyar nyelven: 250 000 Ft/félév
Szakfelelős: Dr. Lévai Imre egyetemi tanár


A politikatudomány mesterképzési szakot választók megismerhetik Magyarország és az Európai Unió politikai rendszereinek elméleti és gyakorlati összefüggéseit.

Megszerzett tudásuk és műveltségük, képessé teszi őket a széles értelemben vett politikum folyamatainak megértésére és előrejelzésére, továbbá a szintetizáló és elemző gondolkodás tökéletesítésére.

E mesterképzés oktatási célja olyan politológusok kinevelése, akik birtokolják a társadalom politikai viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos és a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani ismereteik birtokában hallgatóink alkalmasak tanulmányaik folytatására doktori képzés keretében, illetve tudományos karrier kialakítására – bekapcsolódva politikatudományi posztgraduális műhelyek munkájába. A gyakorlati ismeretekre nagyobb súlyt helyező specializációnk végzettjei alkalmasak lesznek arra, hogy politikai intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy ezekkel érintkező gazdasági-társadalmi szervezetekben döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Politikaelmélet, összehasonlító politológia, politikai eszmetörténet és filozófia, demokráciaelméletek, nemzetközi kapcsolatok elméletei, kutatásmódszertan, politikaelemzés, közpolitika, komparatív választási rendszerek, helyi politika és önkormányzatok, politikai és társadalmi hálózatok, agytrösztök, civil társadalmi mozgalmak, globalizáció politikai elmélete, politikai tudáselméletek.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGE

Társadalmi és gazdasági szervezetekben, önkormányzatokban (mediátori tevékenység, PR, publicisztika, döntés-előkészítés, stb.), minisztériumokban, kutatóintézetekben, nemzetközi intézményekben, politikai pártokban, közigazgatási, tanácsadói és fejlesztéspolitikai ügynökségekben.

 

SPECIALIZÁCIÓK

 • Magyar politikai rendszer

 

A Magyar politikai rendszer specializáció képzési célja:

A magyar politikai rendszer összehasonlító vizsgálata, a döntési folyamatok és alternatívák kutatása, illetve a professzionális elemzés, értékelés műfajának, valamint képességének elsajátítása a specializáció kiemelt feladatai között szerepel.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció:

Társadalmi és gazdasági szervezetekben, önkormányzatokban (mediátori tevékenység, PR, publicisztika, döntés-előkészítés, tervezés, elemzés, közvélemény-kutatás, kommunikációs stratégia, prognózis, válságszimuláció, stb.), minisztériumokban, kutatóintézetekben, nemzetközi intézményekben, politikai pártokban, közigazgatási, tanácsadói és fejlesztéspolitikai ügynökségekben.

 

Tantárgystruktúra:

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya és az alkotmánybíráskodás
 • Magyar politikai és politikatudományi hagyományok
 • Pártok és pártrendszerek Magyarországon 1914-től napjainkig
 • Magyarországi választástörténet és kutatási szeminárium
 • Nyilvánosság és politikai kommunikáció
 • Érdekszervezeti politika és tripartizmus Magyarországon
 • Magyar külpolitika 1918-tól napjainkig
 • Kisebbségi problémák és szomszédsági politika
 • A magyar parlamentarizmus, kormány és ellenzék
 • Politikai marketing és választási kampányok
 • Magyarország a Közép-Európai régióban- Összehasonlító elemzés

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A szakmai motivációs beszélgetésről a tájékoztatót itt találja, a szakra vonatkozó követelményeket pedig itt találja.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról itt tájékozódhat.

Mintatanterv

Írjon nekünk üzenetet!