Dr. Habil. S. Szabó Péter

egyetemi tanár, professor emeritus

Bemutatkozás

Indulásától, 2001-től vagyok oktatója intézményünknek, kezdettől a Zsigmond Király Egyetemnek, majd a Milton Friedman Egyetemnek.

Több más egyetemen és főiskolán (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Tanszék és Politológiai Tanszék, SZIE Kertészeti Egyetem, Jászberényi Főiskolai Kar, Apor Vilmos Katolikus Főiskola) is oktattam.

Ehhez tudományos, tudományszervezési és publikációs tevékenység is kapcsolódik. Több kiadvány, évkönyv, konferenciakötet szerkesztője vagyok, alapítója és tizenöt éven át szerkesztője (hét évet rovatvezetőként, nyolc évet főszerkesztőként) voltam a Vallástudományi Szemle című folyóiratnak, jelenleg a Szerkesztő Bizottság tagjaként segítem a folyóirat munkáját.

Első diplomám: magyar-történelem szakos tanári (1969, Pécs Tanárképző Főiskola), második: filozófia szakos előadó (1976, ELTE BTK), a filozófiai tudomány kandidátusa minősítést 1989-ben szereztem, (MTA, TMB), a történelemtudomány habilitált doktora minősítést 2002-ben, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskoláján.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Filozófiatörténet
 • Etika
 • Vallásfilozófia
 • Vallástörténet
 • A nem keresztény világvallások általános jellemzése
 • Társadalomfilozófia,
 • Történelemfilozófia
 • A magyar politikai gondolkodás története
 • Magyar politikai és politikatudományi hagyományok
 • A politikai kultúra jellemzői
 • A Balkán vallási és etnikai törésvonalai

 

Publikációk

Válogatott publikációk:

Monográfiák

 • S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka. Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága. Székesfehérvár, Ma Kiadó, 1998. 199 p. ISBN 963 85423 5 7
 • S. Szabó Péter: A szacellum rózsája. Prohászka esszék. Solymár, Magyarországért, édes hazánkért Kiadó, 2000. 205 p. ISBN 963 003 287 2

Tanulmányok

 • „Jöjjön el a Földön is a Te országod!” (Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai szintézise) Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 1-2. szám, 63-85. p.
 • Az egyetemes történelem eszméje. In: Dél-Európa vonzásában. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára. Pécs, University Press, 2000. 291-304. p.
 • A keresztény egységteremtés „zarándokútja” és „stációi”. In: Zarándokutak. Vallástudományi töprengések a harmadik évezred küszöbén. Pécs, PTE, 2002. 92-100. p.
 • A politikai kultúra törékeny erkölcsi alapjai. Közpolitika, Századvég, 2004. június. 37-43. p.
 • The Christian Interpretation of the Concepts of Labour and Social Progress in the Works of Ottokár Prohászka In: Hungarian Studies. 2004/1. 107-120. p.
 • A vallási szinkretizmus balkáni példái és társadalmi vonásaik. In: Vallás és etnikum Közép-Európában. Pécs, B and D Stúdió 2008. 197-206. p.
 • A teológiai és filozófiai etika viszonya Prohászka Ottokár koncepciójában. In: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. Miskolc, Bíbor Kiadó 2003. 99-111. p.
 • A katolikus emberkoncepció jellemzői Karl Rahner teológiájában. Vallástudományi Szemle 2015. 1. szám, 26-38. p.
 • A reformáció jegyében. Beszélgetés Bogárdi Szabó István református püspökkel. Vallástudományi Szemle, 216/4. szám, 10-20. p.
 • Összegző gondolatok a reformáció 500 éves évfordulója ünnepi évének tapasztalatairól. Beszélgetés Fabiny Tamással, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével. Vallástudományi Szemle 2017/4. szám, 9-18. p.
 • Európa vallási törésvonalai, kezelésük módja és etikája. In: Vallási és erkölcsi megújulások a reformáció tükrében. Pécs, Ethosz Tudományos Egyesület, 2017. 11-21. p.
 • A kínai vallásos szemlélet és az őshonos kínai vallások (konfucianizmus és taoizmus) néhány jellemző sajátossága. In: Kína kollégium, Lakitelek, Antológia Kiadó, 2021. 223-232. p.
 • Az emberi sors, mint Isten játékszere, majd ennek átformálódása. Ábrahám áldozata, Jób sorstragédiája, majd az istenember fogalmának megjelenése. In: Sors-értelmezések. Tanulmánykötet. Pécs, Ethosz Tudományos Egyesület, 2021. 199-207. p.
 • Szemelvények Prohászka Ottokár eucharisztikus gondolataiból. In: Székesfehérvári Egyházmegye honlapja, 2021, 07. 09. és katolikus.ma honlap 2021. 08. 27.

 

Kutatási területek

 • A filozófiai antropológia témakörei
 • A történelemfilozófia témakörei
 • A keresztény orientációjú társadalomfilozófia és politika
 • Prohászka Ottokár életműve és kora
 • A magyar politikai gondolkodás történetének témakörei
 • A politikai kultúra témakörei
 • Vallásfilozófia
 • Vallástörténet

Díjak, elismerések

Zsigmond díj (2008)

Tagságok

 • Magyar Filozófiai Társaság
 • Magyar Szociológiai Társaság
 • Magyar Vallástudományi Társaság
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
 • Pólusok Társadalomtudományi Egyesület (Pécs)
 • Ethosz Tudományos Egyesület (Pécs)

Tanszékvezető

E-mail cím

sszabopeter@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

előzetes egyeztetés szerint