Oldal kiválasztása

Tanító alapképzési szak

A képzés legfontosabb célja az, hogy a hallgatók biztos szakmai tudással, kreatív pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, szeretettel kezdjék meg tanítói pályájukat.

Tanító alapképzési szak

Szakképzettség neve

Tanító

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Pedagógusképzés

Képzési idő

8 félév

Szakmai gyakorlat ideje

8-10 hét

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 200 000 Ft.
Levelező: 200 000 Ft.

A jövő TANÍTÓJA a Milton Friedman Egyetemen tanul!

Mert itt stressz-mentesen élvezheted a tanulást.

A képzés legfontosabb célja az, hogy a hallgatók biztos szakmai tudással, kreatív pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, szeretettel kezdjék meg tanítói pályájukat.

A Középső kapuk program kiemelkedő szerepet szán a gyakorlat-centrikusságnak, amelynek alapját a korszerű portfolió- és projektalapú szemlélet alkotja. A kontaktórákon változatos módszerek, valamint munkaformák szerepelnek, különös tekintettel a kooperatív technikákra és a projektpedagógia kínálta lehetőségekre. A képzési program lényege az online tér, a digitális kultúra hangsúlyozása, mely a jövő tanítójának legfontosabb feladata.

Új eleme a képzésnek az is, hogy az elméleti ismeretek és a hozzá kapcsolódó tantárgy-pedagógiák integráltan jelennek meg, megalapozva ezzel az elméleti ismeretek azonnali beépülését a hallgatók tanítási gyakorlataiba. A képzés nyitott, szoros kapcsolatban áll a partner-intézményekkel, ahol a hallgatók megismerkednek a pedagógiai gyakorlatok sokszínűségével.

A „nyitott kapuk” képzés mellett keressük a „középső kapukat” is, ahol a magyar hagyományokra, pedagógiai és kulturális örökségeire építve a legújabb, legmodernebb pedagógiai és pszichológiai lehetőségek harmóniában illeszkednek és melyek a jövő tanítójának munkáját meghatározzák.

A hallgatók megismerik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelésének gyakorlatát, valamint iskolán kívüli programokat is vezethetnek.

Nappali tagozaton négy félévben ingyenesen tanulhatnak idegen nyelvet a hallgatók (angol, német, modern héber és romani).

Hallgatóink részt vehetnek Polgár Judit „A sakk, mint általános képességfejlesztő” programján is.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Tanító

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Pedagógusképzés

Képzési idő

8 félév

Szakmai gyakorlat ideje

8-10 hét

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 200 000 Ft.
Levelező: 200 000 Ft.

Képzés részletei

A szakon oktatott témakörök:

 • pedagógia
 • pszichológia
 • társadalomtudomány
 • informatika
 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • ember és társadalom
 • természetismeret
 • ének-zene
 • vizuális nevelés
 • technika-életvitel és gyakorlat
 • testnevelés és sport

Választható műveltségterületek:

 • magyar nyelv és irodalom
 • idegen nyelv (angol. német)
 • matematika
 • történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika
 • természettudomány
 • művészetek (ének-zene vagy vizuális kultúra vagy dráma és színház)
 • technológia (digitális kultúra vagy technika és tervezés) vagy
 • testnevelés és egészségfejlesztés

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

 A Milton Friedman Egyetemen a tanítóképzés során a pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti, módszertani, valamint a választott műveltségterületnek megfelelő szakmai ismereteket, magas színvonalon sajátítják el a hallgatók. A gyakorlati képzés a hallgatói kötelezettségek között nagy hangsúllyal van jelen. A hallgatók a szakmai gyakorlaton az iskolai élet minden területébe betekintést nyernek, önálló pedagógiai munkát végeznek, valamint a saját portfóliójukat is elkészítik.

A választott műveltségterületnek megfelelően további speciális szakmai ismereteket sajátítanak el.

A Milton Friedman Egyetemen végzett tanító az ismeretek, készségek és képességek, attitűdök birtokában alkalmas lesz osztálytanítóként az 1-4. osztályban valamennyi tantárgy kimagasló színvonalú oktatására. A választott műveltségterületnek megfelelően alkalmas lesz az 5-6. osztályban a műveltségterület oktatási feladatainak ellátására, továbbá a tanítói végzettséggel betölthet napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi nevelői munkaköröket is.

Továbbtanulásra is lehetőség van a különböző mesterszakokon (például Neveléstudomány MA) és különböző tanárszakok rövid képzési idejű formáin.

Felvételi információk

Alkalmassági vizsga: A pótfelvételi eljárásban 2023. augusztus 23.

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.