Oldal kiválasztása

Politikatudományok alapképzési szak

A Politikatudományok alapszak piacképességének garanciáját a tartalmas és gyakorlatorientált képzés adja, mely az értelmezés, a döntés-előkészítés és az elemzés kompetenciáit is magába foglalja.

Politikatudományok alapképzési szak

Szakképzettség neve

Politológus

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

képzés tantervében meghatározott négy hét

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 290 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Politikatudományok alapképzési szakról?

A politikatudományok alapképzési szak piacképességének garanciáját a tartalmas és gyakorlatorientált képzés adja, mely az értelmezés, a döntés-előkészítés és az elemzés kompetenciáit is magába foglalja. A politikatudományok alapképzési szakon végzettek sokoldalú tájékozottságuk miatt gyakran alkalmasabbak szakértői, elemzői és tanácsadói tevékenységek elvégzésére, mint túlzottan szakosodott jogász vagy közgazdász társaik. Szívesen bíznak rájuk ezért olyan szervezeti feladatköröket, amelyek sok konfliktussal járnak – emiatt széles látókört igényelnek. Az e szakon oktatott gyakorlati, történeti és elméleti ismeretkörök nem csupán a munkaerőpiacon hasznosíthatók kiválóan, jó belépőt jelenthetnek politikatudományi mesterképzésünkre is. A szak naprakészségét a sokszínű oktatói állományunk is biztosítja.

A szakon oktatott témakörök

Társadalom- és politikatörténet, politikai filozófia és eszmetörténet, politikatudomány, szociológia, közgazdaságtan, jogi ismeretek, összehasonlító politológia, nemzetközi viszonyok, európai tanulmányok, kommunikáció és informatika, magyar politikai rendszer, közigazgatástan, közpolitika, helyi politika, biztonságpolitika, környezetvédelem.

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Országgyűlés, parlamenti pártok, érdekszervezetek, önkormányzati hivatalok, civil társadalmi szervezetek, a média intézményei, tudományos intézetek és közalapítványok.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Központi és regionális politikai és társadalmi szervezetek, pártok, önkormányzatok, nonprofit intézmények, alapítványok mellett politikai szakértő, politikai elemző, döntés-előkészítő, politikai tanácsadó, politikai szervező és menedzser, érdekérvényesítő/ lobbista, pályázatíró, politikai publicista.

SPECIALIZÁCIÓK

 • európai politika specializáció
 • önkormányzati specializáció

 

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Politológus

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Képzés tantervében meghatározott négy hét

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 290 000 Ft / félév

Képzés részletei

Az Európai politika specializáció képzési célja

Az európai politika specializáció az Európai Unió működésének és az egyes területeken kifejtett sajátos politikáinak részletesebb megismertetését célozza.

Várható munkaerő-piaci pozíció 

Magyarország Európai Uniós tagságának következményeképpen a Politikatudomány BA szakos hallgatók számára igen fontos, szakmai kompetenciájukat növelő szerepet kapnak az európai politikák. Várhatóan minden önkormányzatnál, minisztériumnál, nem kormányzati vagy más társadalmi/politikai szervezetnél, ahol elhelyezkednek, elengedhetetlen lesz az európai unió működésének alapos ismerete, mivel egy tágabb külső környezethez, annak szabályaihoz kell alkalmazkodni és igazodni. Az ehhez szükséges ismereteket természetesen munka közben is meg lehet szerezni, de az elhelyezkedési esélyeket javítja, ha valaki már ilyen ismeretek – és a hozzá tartozó szakmai kompetencia – birtokában jelentkezik a munkaerő-piacon.

Tantárgystruktúra

 • Az európai egységgondolat és integráció története
 • Az EU intézményrendszere, joga és döntéshozatali mechanizmusa
 • Az EU-tagországok összehasonlító politológiája
 • Általános és európai kül- és biztonságpolitikája
 • EU közpolitikák és gazdaságpolitika
 • EU projektmenedzsment

Az Önkormányzati specializáció képzési célja

Az önkormányzati specializáció célja a helyi (települési és területi) önkormányzatok alkotmányjogi, közigazgatási, szervezési-menedzsment, fejlesztési aspektusainak, illetve a kapcsolódó horizontális és ágazatpolitikai vonatkozások komplex megismertetése.

Olyan sokirányú, összetett, de egyszersmind célzott ismeretanyagot szerezhetnek meg a specializáció hallgatói, amely nagy segítségükre lehet számukra a munkaerőpiac helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó szegmenseiben.

Várható munkaerő-piaci pozíció

A helyi önkormányzatok és a szorosan vagy lazábban kapcsolódó intézményrendszer a munkaerőpiac széles spektrumát fogja át.

 • A szűken vett politikai és igazgatási szint (polgármesteri kabinetek, képviselőtestületi és bizottsági munkatársak, polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek)
 • Önkormányzati fenntartású közintézmények, alapítványok
 • Teljes vagy részleges önkormányzati tulajdonú közszolgáltató vállalatok
 • Terület- és településfejlesztési intézmények, magánvállalkozások
 • A helyi nyilvánosság intézményei (újság, tv, internetes szolgáltató oldalak)

Tantárgystruktúra

 • A helyi területi közigazgatás térszerkezete
 • Bevezetés az önkormányzati ismeretekbe
 • Helyi közszolgáltatások szervezése és igazgatása, településüzemeltetési alapismeretek
 • Terület- és településfejlesztési, – rendezési alapismeretek
 • Helyi közmenedzsment ismeretek
 • Horizontális politikák a helyi önkormányzatok működésében

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

Államigazgatási szervek, bankok, biztosítók, nagyobb gazdálkodási és társadalmi intézmények, cégalapítás, nemzetközi szervezetek, saját vállalkozás, start up, tanácsadó.

A szakmai gyakorlat helyszínei

Államigazgatási szervek, magyar és külföldi bankok, magyar és külföldi biztosító társaságok, minisztériumok, Országgyűlés, Európai Parlament (Brüsszel), hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek és gazdálkodó cégek.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.