Oldal kiválasztása

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

A Milton Friedman Egyetem nappali és levelező tagozatán is elérhető Pénzügy és számvitel szakán folyó oktatást rendkívüli gyakorlatorientáltság és sokoldalúság jellemzi. Az Egyetem adottságai lehetővé teszik az intenzív, hatékony oktatást, melyet a hallgatóbarát szemlélet tovább erősít.

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Szakképzettség neve

Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudomány

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 310 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Pénzügy és számvitel alapképzési szakról?

A Milton Friedman Egyetem nappali és levelező tagozatán is elérhető pénzügy- és számvitel szakán folyó oktatást rendkívüli gyakorlatorientáltság és sokoldalúság jellemzi. Az Egyetem adottságai lehetővé teszik az intenzív, hatékony oktatást, melyet a hallgatóbarát szemlélet tovább erősít.

A gondosan előkészített, jól kidolgozott tantárgyi struktúra az alapozó tárgyakra építve olyan szaktárgyak sorával ismerteti meg a hallgatót, mint a Tőzsdeismeretek, Banktan, Adózási ismeretek, Vállalati számviteli ismeretek, Vezetői számvitel és kontrolling, Pénzügyi tervezés, Pénzügyi jog, Biztosítások, sőt Pénzügyi rendszerek, Nemzetközi pénzügyek és Közpénzügyek.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A szakon és a specializációkon folyó oktatást naprakész ismeretekkel rendelkező, magasan képzett szakemberek tartják, akiknek a munkáját – külső előadóként – a pénzügyi élet számos területéről érkező prominens szakemberek sora egészíti ki.  A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes. A hallgatók részt vehetnek az Egyetem által szervezett konferenciákon és egyéb szakmai programokon, megtéve ezzel az első lépéseket szakmai kapcsolatrendszerük megalapozására.

Az  Egyetem versenyképes tudást biztosít hallgatói számára. A BA képzés alatt felkészíti diákjait a munkavállalásra, akik ily módon jó eséllyel pályázhatnak a pénzügyi, banki, tanácsadói és más vállalati szektorokban kínált állásokra. 

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudomány

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 310 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott főbb témakörök 

Banküzemtan, tőzsdei ismeretek, közpénzügyek, nemzetközi pénzügyek, pénztörténet, vezetői számvitel, társadalombiztosítási jog, EU-támogatások gyakorlata, transznacionális társaságok, rejtett gazdaság, külgazdasági stratégia, nemzetközi gazdálkodó szervezetek, pénzügyi rendszer, pénzügyi jog, pénzügyi tervezés.

A szakon választható specializációk

 

A hallgatók a 3. tanulmányi szemesztert követően szakmai érdeklődésüknek megfelelően számvitel- vagy pénzügy specializáción folytatják tanulmányaikat.  A specializációk tanterve a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, speciális tudást biztosító ismereteket öleli fel.

Célkitűzés: Felkészíteni a hallgatókat a munkaerőpiaci belépésre, ezért vállalatvezetőket vonunk be az egyes kurzusok oktatásába, vendégelőadóként /projekt munka menedzserként. A cégvezetőkkel való személyes találkozások, a szerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a vállalatok pénzügyi-számviteli munkafolyamataiba, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik a hallgatók különféle élethelyzetekhez való alkalmazkodó képességét.

Az ismeretanyag feldolgozása, a tudásközvetítés során alkalmazott módszerek – esettanulmányok feldolgozása kooperatív tanulással és projekt módszerrel   a képzés gyakorlati jellegének erősítése céljából – fejlesztik a hallgatók munkáltatók által is elvárt képességeit, a hatékony kommunikációs képességet és az együttműködésre/kollaborációra való képességet. A hallgatók nyitottak, együttműködőek, önállóak, kreatívok és határozottak lesznek, amely készségek ma már elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.

 

SPECIALIZÁCIÓK PÉNZÜGY SZAKÁGON

 Hitelintézeti pénzügyek

 A specializáción a hallgatók megismerik a bankrendszer sajátos működését; valós eseteken keresztül a legújabb befektetés-értékelési eszközöket, miközben elsajátítják a különböző értékelési modellek elméletét és gyakorlatát, rámutatva a modellek erősségeire és gyengeségeire. Az ismeretanyag nagy hangsúlyt fordít az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok új modelljének – a pénzügyi eszközök osztályozása és értékelése – valós esetpéldákon keresztül való megismerésére, az IFRS beszámoló összeállítására, továbbá felöleli a vállalkozásfinanszírozás kulcskérdéseit.

A specializáció felkészít a jelentős munkaerő-piaci kereslettel jellemezhető pénzügyi szolgáltatási szektor – hazai és külföldi bankok, biztosító társaságok, befektetés-kezelő szervezetek, vállalatok pénzügyi részlegei……- feladatainak ellátására. 

A specializáció kötelezően választható tárgyai: Hitelintézeti számvitel.  Bankismeret. Költségvetési intézmények gazdálkodása. IFRS Pénzügyi kimutatások komplex elemzése, Pénzügyi számviteli informatika

 

Vállalati pénzügyek

A specializáció hallgatói vállalatkockázat menedzsment, pénzügyi jog, pénzügyi értékelés témakörben szereznek elmélyült ismereteket. A specializációt sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a vállalati szféra alapvető pénzügyi feladatainak, problémáinak naprakész kezelésére. A hallgatók a képzés eredményeként átlátják a számviteli kimutatások és a pénzügyi stratégiai tervezés közötti kapcsolatot, a pénzügyi problémák jogi hátterét, jártasságot szereznek vállalatelemzés-és finanszírozási kérdésekben.

A specializáció tanterve az esettanulmányok feldolgozásán keresztül a kooperatív tanulásra, illetve a projekt-módszerre épül, a hallgatók tapasztalati tanulás útján válnak megbízható elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, a munkaerő-piaci elvárásoknak magas színvonalon megfelelő, „Közgazdász a vállalati pénzügyek” -ben minősítéssel rendelkező szakemberekké.

A specializáció kötelezően választható tárgyai: Tőzsdei ismeretek; Befektetési ismeretek; Üzleti tervezés; Társaságok adózása; Pénzügyi számviteli informatika

 

SPECIALIZÁCIÓK SZÁMVITEL SZAKÁGON

 Vállalati számvitel

A számviteli- és pénzügyi előzetes tudásra épülő specializáción a hallgatók megismerik a vállalkozások, szervezetek működésének pénzügy-gazdasági folyamatait, a számviteli/ könyvviteli és az adózási feladatok, kötelezettségek struktúrájában. Esetpéldákon keresztül   kerülnek bemutatásra, illetve feldolgozásra a beszámoló készítés munkafolyamatai, az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítésének munkafázisai.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi-számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani adózási feladatokat, számviteli beszámolót összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

 A specializáció kötelezően választható tárgyai: Vállalati számviteli esettanulmányok; Üzleti tervezés; Konszolidált beszámoló; Társaságok adózása; Pénzügyi számviteli informatika

 

Nemzetközi számvitel, IFRS

A specializációt választó hallgatók megismerik, megértik és képesek lesznek alkalmazni az IFRS szabványokat, birtokában lesznek az IFRS szerinti beszámolók összeállításához szükséges tudásnak. A hallgatók – IFRS minősítéssel is rendelkező mérlegképes könyvelőként – a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál képesek lesznek ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak: számviteli politika kialakítása, könyvviteli elszámolás, beszámoló (pénzügyi kimutatás) készítés, belső információs rendszer kialakítása.

A globalizáció hatására a számviteli adatok nemzetközi megbízhatósága iránti igénnyel párhuzamosan a számvitel nemzetközi összehangolására való törekvés is megjelent. Magyarország az EU tagjaként nemzeti számvitelébe az EU által preferált IFRS szabályozás elemeit fokozatosan építi be az információk nemzetközi cseréjének biztosítása céljából. Ez a folyamat a nemzetközi számviteli szabványokban jártas, felkészült, megbízható tudással rendelkező, IFRS minősítéssel rendelkező szakembereket igényel.

A specializáció kötelezően választható tárgyai: IFRS egyedi beszámoló, IFRS esettanulmányok, IFRS konszolidált beszámoló, Társaságok adózása, Pénzügyi számviteli informatika

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

Államigazgatási szervek, bankok, biztosítók, nagyobb gazdálkodási és társadalmi intézmények, cégalapítás, nemzetközi szervezetek, saját vállalkozás, start up, tanácsadó.

A szakmai gyakorlat helyszínei

Államigazgatási szervek, magyar és külföldi bankok, magyar és külföldi biztosító társaságok, minisztériumok, Országgyűlés, Európai Parlament (Brüsszel), hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek és gazdálkodó cégek.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.