Oldal kiválasztása

A Milton Friedman Egyetem Szenátusa június 13-i ülésén a fenntartó javaslata alapján
egyhangú szavazással öt évre megválasztotta az Egyetem rektorának Dr. Schottner
Krisztina egyetemi docenst.

Dr. Schottner Krisztina a Milton Friedman Egyetem alapítása óta dolgozik az intézményben,
melynek 2016 tavasza óta rektorhelyettese, majd 2022. augusztus 1-je óta az egyetem
megbízott rektora.

Dr. Schottner Krisztina több, mint 20 éves oktatói, oktatásszervezési és kutatói tapasztalattal
rendelkezik. Doktoranduszként oktatott az ELTE Természettudományi és
Társadalomtudományi Karain is. Ezzel párhuzamosan 2001-től oktatói tevékenységét
megkezdte a Zsigmond Király Főiskolán. 2010-től főiskolai docensként a Nemzetközi és
Politikatudományi Intézet intézetvezető helyettese, 2019-től főiskolai tanár, 2020-tól
egyetemi docens.

Oktatási tevékenysége többek között a politikai és gazdasági földrajz, a geopolitika, az
európai uniós alap- és szakpolitikai ismeretek, az összehasonlító gazdaságtan, a regionális
gazdaságföldrajz területére terjed ki, míg kutatásait elsősorban a gazdasági globalizáció
elemei, hatásai, a külföldi működőtőke-befektetések sajátosságai, változásai, az Amerikai
Egyesült Államok tőkebefektetéseinek időbeli és területi vizsgálata, a globalizáció és
információs társadalom kapcsolata területén végzi. Tudományos tevékenysége kiterjed a
digitális transzformáció és a humánerőforrás átalakulása, az e-learning szerepére, a digitális
oktatás sajátosságai témaköreire is.

A hallgatók tudományos-szakmai fejlődését folyamatosan támogatja, konzulensként
rendszeresen segíti szakdolgozataik és tudományos diákköri dolgozataik elkészítésében
őket. Több hallgatója sikeresen vett részt OTDK konferencián. Jelenleg a Milton Friedman
Egyetem TDK elnöke.

Vezető szerepet lát(ott) el a Milton Friedman Egyetem és a munkaerőpiac szereplői közötti
kapcsolatrendszer kialakításában és folyamatos fejlesztésében.