Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Általános tudnivalók

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapszakon
A végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Gazdaságtudomány
Képzési idő 8 félév
Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali: 240 000 Ft/félév
  Levelező: 230 000 Ft/félév
  Angol nyelven: 250 000 Ft/félév
Szakfelelős Dr. Artner Annamária főiskolai tanár


Az Európai Unió tagjaként, nyitott gazdaságként Magyarországon a foglalkoztatók szinte minden gazdasági-társadalmi szegmensben egyre jobban igénylik a nemzetközi kapcsolatokban, az Európai Unió ügyeiben és a diplomácia kérdéseiben jártas, nyelvet beszélő, jó kommunikációs készséggel bíró, sokoldalúan képzett szakembereket. A nappali és levelező tagozaton is elérhető nemzetközi gazdálkodás szak tananyaga éppen az ilyen szakemberek képzését célozza.

A szakon folyó oktatás erőssége, hogy a szükséges elméleti alapok és szakirányú ismeretek magas szintű oktatása mellett nagy súlyt helyezünk a gyakorlati tudás megszerzésére is. A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes. Diákjainknak segítséget nyújtunk abban, hogy diplomájuk kézhezvételekor már több hónapos, aktív gyakorlatot tudhassanak maguk mögött, többnyire neves közép-, nagy- és multinacionális vállalatoknál, az Európai Parlamentnél, önkormányzatoknál, kutatóintézetekben, a médiában stb., de az EU programjaihoz kapcsolódva lehetőség van arra is, hogy külföldön vegyenek részt részképzésben. Diákjaink tudományos fejlődését a TDK-munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készítésével is előmozdítjuk, biztosítva számukra az előadás, publikálás lehetőségét.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakot azoknak ajánljuk, akik megalapozott nemzetközi ismeretekkel rendelkező üzleti szférában működő vagy elemző közgazdászok kívánnak lenni, érdeklődnek a világgazdaság, az Európai Unió, a diplomácia, a nemzetközi kapcsolatteremtés, a nemzetközi szervezetek működése iránt.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

nemzetközi tárgyalás, EU-diplomácia, diplomácia-történet, nemzetközi marketing, transznacionális társaságok, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi etikett, protokoll, közkapcsolati ismeretek, EU-gazdaságtan, vezetői számvitel, kontrolling, EU regionális politika, EU jogi ismeretek, nemzetközi politikai gazdaságtan, nemzetközi gazdálkodó szervezetek.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

multinacionális vállalatoknál lévő munkakörök, európai uniós köztisztviselő, EU-pályázatírás, gazdasági lobbi, nemzetközi kapcsolatok szakértő, intézményi kommunikáció, politikai elemzés, vállalati tanácsadás, külpolitikai és gazdasági szakújságírás, vezetés- és szervezetfejlesztés.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

multinacionális vállalatok, külkereskedelmi képviseletek, gazdasági kamarák, közszféra gazdasági ágazatai, Európai Parlament (Brüsszel), Magyar Tudományos Akadémia, magyar gazdálkodó szervezetek, önkormányzati hivatalok, vállalatok, nemzetközi közalapítványok.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Az alapképzési szakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

 

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezik 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem gazdaságtudományi képzési területen induló felsőoktatási szakképzését választania, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, amely bármelyik két érettségi vizsgatárgy eredményéből  számítható.

 

SPECIALIZÁCIÓK 

 • Európai Unió
 • Gazdaságdiplomácia
 • Nemzetközi szállítmányozás és logisztika

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Mintatanterv nappali

Mintatanterv levelező

Írj nekünk üzenetet!

 

Politikatudományok alapképzési szak
Politikatudományok alapképzési szak

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Politológus
Végzettségi szint alapképzés
Képzési terület Társadalomtudomány
Képzési idő: 6 félév
Gyakorlati idő: A szakon nincs összefüggő – egy félévig tartó – szakmai gyakorlatA szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.
Elérhető tagozatok: Nappali/Levelező
A képzés önköltsége 230 000 Ft/félév
  200 000 Ft/félév
Szakfelelős

Dr. Szabó Tamás főiskolai docens

A Politikatudományok alapszak piacképességének garanciáját a tartalmas és gyakorlatorientált képzés adja, mely az értelmezés, a döntés-előkészítés és az elemzés kompetenciáit is magába foglalja. A politológia alapszakon végzettek sokoldalú tájékozottságuk miatt gyakran alkalmasabbak szakértői, elemzői és tanácsadói tevékenységek elvégzésére, mint túlzottan szakosodott jogász vagy közgazdász társaik. Szívesen bíznak rájuk ezért olyan szervezeti feladatköröket, amelyek sok konfliktussal járnak – emiatt széles látókört igényelnek. Az e szakon oktatott gyakorlati, történeti és elméleti ismeretkörök nem csupán a munkaerőpiacon hasznosíthatók kiválóan, jó belépőt jelenthetnek politikatudományi mesterképzésünkre is. A szak naprakészségét a sokszínű oktatói állományunk is biztosítja.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Társadalom- és politikatörténet, politikai filozófia és eszmetörténet, politikatudomány, szociológia, közgazdaságtan, jogi ismeretek, összehasonlító politológia, nemzetközi viszonyok, európai tanulmányok, kommunikáció és informatika, magyar politikai rendszer, közigazgatástan, közpolitika, helyi politika, biztonságpolitika, környezetvédelem.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Központi és regionális politikai és társadalmi szervezetek, pártok, önkormányzatok, nonprofit intézmények, alapítványok mellett politikai szakértő, politikai elemző, döntés-előkészítő, politikai tanácsadó, politikai szervező és menedzser, érdekérvényesítő/ lobbista, pályázatíró, politikai publicista.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Országgyűlés, parlamenti pártok, érdekszervezetek, önkormányzati hivatalok, civil társadalmi szervezetek, a média intézményei, tudományos intézetek és közalapítványok.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 jelenleg. A következő jelentkezési időszakban ez emelkedhet.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

 

SPECIALIZÁCIÓK

 • Európai politika specializáció
 • Önkormányzati specializáció

 

Az Európai politika specializáció képzési célja

Az Európai politika specializáció az Európai Unió működésének és az egyes területeken kifejtett sajátos politikáinak részletesebb megismertetését célozza.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció

Magyarország Európai Uniós tagságának következményeképpen a Politikatudomány BA szakos hallgatók számára igen fontos, szakmai kompetenciájukat növelő szerepet kapnak az európai politikák. Várhatóan minden önkormányzatnál, minisztériumnál, nem kormányzati vagy más társadalmi/politikai szervezetnél, ahol elhelyezkednek, elengedhetetlen lesz az európai unió működésének alapos ismerete, mivel egy tágabb külső környezethez, annak szabályaihoz kell alkalmazkodni és igazodni. Az ehhez szükséges ismereteket természetesen munka közben is meg lehet szerezni, de az elhelyezkedési esélyeket javítja, ha valaki már ilyen ismeretek – és a hozzá tartozó szakmai kompetencia – birtokában jelentkezik a munkaerő-piacon.

 

Tantárgystruktúra

 • Az európai egységgondolat és integráció története
 • Az EU intézményrendszere, joga és döntéshozatali mechanizmusa
 • Az EU-tagországok összehasonlító politológiája
 • Általános és európai kül- és biztonságpolitikája
 • EU közpolitikák és gazdaságpolitika
 • EU projektmenedzsment

 

Az Önkormányzati specializáció képzési célja

Az Önkormányzati specializáció célja a helyi (települési és területi) önkormányzatok alkotmányjogi, közigazgatási, szervezési-menedzsment, fejlesztési aspektusainak, illetve a kapcsolódó horizontális és ágazatpolitikai vonatkozások komplex megismertetése.

Olyan sokirányú, összetett, de egyszersmind célzott ismeretanyagot szerezhetnek meg a specializáció hallgatói, amely nagy segítségükre lehet számukra a munkaerőpiac helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó szegmenseiben.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció

A helyi önkormányzatok és a szorosan vagy lazábban kapcsolódó intézményrendszer a munkaerőpiac széles spektrumát fogja át.

1) a szűken vett politikai és igazgatási szint (polgármesteri kabinetek, képviselőtestületi és bizottsági munkatársak, polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek);

2) önkormányzati fenntartású közintézmények, alapítványok

3) teljes vagy részleges önkormányzati tulajdonú közszolgáltató vállalatok

4) terület- és településfejlesztési intézmények, magánvállalkozások;

5) a helyi nyilvánosság intézményei (újság, tv, internetes szolgáltató oldalak). 

 

Tantárgystruktúra

 • A helyi területi közigazgatás térszerkezete
 • Bevezetés az önkormányzati ismeretekbe
 • Helyi közszolgáltatások szervezése és igazgatása, településüzemeltetési alapismeretek
 • Terület- és településfejlesztési, – rendezési alapismeretek
 • Helyi közmenedzsment ismeretek
 • Horizontális politikák a helyi önkormányzatok működésében

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Mintatanterv nappali

Mintatanterv levelező

Írj nekünk üzenetet!

 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak
Pénzügy és számvitel alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A  szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon
A végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Gazdaságtudomány
Képzési idő 7 félév
 Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 240 000 Ft/félév
  Levelező tagozat: 230 000 Ft/félév
Szakfelelős

Dr. Szegediné Lengyel Piroska főiskolai tanár


A Milton Friedman Egyetem nappali és levelező tagozaton is elérhető pénzügy- és számvitel szakán folyó oktatást rendkívüli gyakorlatorientáltság és sokoldalúság jellemzi. Az Egyetem adottságai lehetővé teszik az intenzív, hatékony oktatást, melyet a hallgatóbarát szemlélet tovább erősít. A gondosan előkészített, jól kidolgozott tantárgyi struktúra az alapozó tárgyakra építve olyan szaktárgyak sorával ismerteti meg a hallgatót, mint a Tőzsdeismeretek, Banktan, Adózási ismeretek, Vállalati számviteli ismeretek, Vezetői számvitel és kontrolling, Pénzügyi tervezés, Pénzügyi jog, Biztosítások, sőt Pénzügyi rendszerek, Nemzetközi pénzügyek és Közpénzügyek.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A szakon és a specializációkon folyó oktatást naprakész ismeretekkel rendelkező, magasan képzett szakemberek tartják, akiknek a munkáját – külső előadóként – a pénzügyi élet számos területéről érkező prominens szakemberek sora egészíti ki.  A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes. A hallgatók részt vehetnek az Egyetem által szervezett konferenciákon és egyéb szakmai programokon, megtéve ezzel az első lépéseket szakmai kapcsolatrendszerük megalapozására.

Az  Egyetem versenyképes tudást biztosít hallgatói számára. A BA képzés alatt felkészíti diákjait a munkavállalásra, akik ily módon jó eséllyel pályázhatnak a pénzügyi, banki, tanácsadói és más vállalati szektorokban kínált állásokra. Az elhelyezkedéshez Egyetem keretein belül működő Karrier iroda is sok segítséget nyújt a hallgatók számára.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

 

A SZAKON OKTATOTT FŐBB TÉMAKÖRÖK

Banküzemtan, tőzsdei ismeretek, közpénzügyek, nemzetközi pénzügyek, pénztörténet, vezetői számvitel, társadalombiztosítási jog, EU-támogatások gyakorlata, transznacionális társaságok, rejtett gazdaság, külgazdasági stratégia, nemzetközi gazdálkodó szervezetek, pénzügyi rendszer, pénzügyi jog, pénzügyi tervezés.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Államigazgatási szervek, bankok, biztosítók, nagyobb gazdálkodási és társadalmi intézmények, cégalapítás, nemzetközi szervezetek, saját vállalkozás, start up, tanácsadó.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Államigazgatási szervek, magyar és külföldi bankok, magyar és külföldi biztosító társaságok, minisztériumok, Országgyűlés, Európai Parlament (Brüsszel), hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek és gazdálkodó cégek.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kell választani: matematika és gazdasági ismeretek v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Fontos, hogy az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

 

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezik minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választani, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, amely bármelyik két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.

SPECIALIZÁCIÓK

A Pénzügy és Számvitel szak valamennyi specializációjának kiemelt feladata felkészíteni a hallgatókat a munkaerőpiaci belépésre, ezért vállalatvezetőket, hitelintézeti szakembereket, bankvezetőket vonunk be az egyes kurzusok oktatásába. A cégvezetőkkel való személyes találkozások, a szerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a vállalatok/szervezetek pénzügyi-számviteli munkafolyamataiba, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodó képességüket a különféle élethelyzetekhez.

A specializációk előtérbe helyezik a hallgatók felkészítését a nemzetközi környezetben való munkavégzésre, ezért a Nemzetközi adózás tantárgy (fókuszálva az Európai Unió hatályos adószabályaira, a kettős és többszörös adóztatás kérdéskörére…) valamennyi specializáción oktatásra kerül.

Kiemelt tárgy minden specializáció esetében a Pénzügyi számviteli informatika, amely megismerteti a hallgatókkal a vállalkozások gazdálkodási funkcióit támogató számviteli- és pénzügyi információs rendszereket, azok gyakorlatban való működtetését. A megszerzett ismeretek a gazdálkodási szférában történő sikeres tevékenység alapját képezik.

Az ismeretanyag feldolgozása során alkalmazott módszerek – esettanulmányok feldolgozása kooperatív tanulással és projekt módszerrel – fejlesztik a hallgatók munkáltatók által is elvárt képességeit: a hatékony kommunikációs képességet, az együttműködésre/kollaborációra való képességet. A hallgatók nyitottak, együttműködők, kreatívak és határozottak lesznek, amely készségek ma már elengedhetetlenek a munkaerőpiacon.

 

Vállalati számvitel specializáció

A specializáción a hallgatók megismerik a vállalkozások működésének pénzügyi-gazdasági folyamatait, a számviteli/ könyvviteli és az adózási feladatok struktúrájában. Esetpéldákon keresztül kerülnek feldolgozásra a beszámoló készítés munkafolyamatai, az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítésének munkafázisai.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi-számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani adózási feladatokat, számviteli beszámolót összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

 

IFRS specializáció

A specializációt választó hallgatók megismerik, megértik és képesek lesznek alkalmazni az IAS/IFRS szabványokat, birtokában lesznek az IAS/IFRS szerinti beszámolók összeállításához szükséges tudásnak, képesek lesznek ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak: számviteli politika kialakítása, könyvviteli elszámolás, beszámoló (pénzügyi kimutatás) készítés, belső információs rendszer kialakítása.

A hallgatók a megszerzett komplex nemzetközi számviteli ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás, egy konszolidált vállalkozás pénzügyi-számviteli munkafolyamatait, önállóan képesek a könyvek vezetésére, megoldani számviteli és adózási feladatokat, illetve az IFRS-ek rendszerében a pénzügyi kimutatásokat összeállítani és elemezni. Ezen szakmai képességek birtokában elhelyezkedhetnek számviteli, pénzügyi, adózási területen szakügyintézőként, illetve mérlegképes könyvelőként.

 

Vállalati pénzügy specializáció

A specializáció hallgatói vállalatkockázat menedzsment, pénzügyi jog, pénzügyi értékelés témakörben szereznek elmélyült ismereteket. A specializációt sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a vállalati szféra alapvető pénzügyi feladatainak, problémáinak naprakész kezelésére. A hallgatók a képzés eredményeként átlátják a számviteli kimutatások és a pénzügyi stratégiai tervezés közötti kapcsolatot, a pénzügyi problémák jogi hátterét, jártasságot szereznek vállalatelemzés- és finanszírozási kérdésekben. A vállalkozásfinanszírozási ismereteken túlmenően az ismeretanyag felöleli a tőzsdei elemzés és előrejelzés módszereit is.

A hallgatók a megszerzett komplex vállalati pénzügyi ismeretek birtokában átlátják egy vállalkozás pénzügyi-gazdasági folyamatait, a magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokban képesek önálló probléma megoldásra, képesek önálló kutatómunkára akár vállalatoknál, akár pénzügyi tanácsadó cégeknél elhelyezkedve.

 

Hitelintézeti pénzügyek

A specializáción a hallgatók megismerik a hitelintézeti rendszer sajátos működését; valós eseteken keresztül a legújabb befektetés-értékelési eszközöket, miközben elsajátítják a különböző értékelési modellek elméletét és gyakorlatát, rámutatva a modellek erősségeire és gyengeségeire. A megszerzett gyakorlati ismeretek, a betekintés a hitelintézeti munka folyamataiba, a hitelintézetek befektetési stratégiája és befektetési politikája főbb irányvonalainak megismerése, közelebb viszik a hallgatókat a munka világához, növelik alkalmazkodóképességüket a különféle élethelyzetekhez. A specializáció felkészíti a hallgatókat a jelentős munkaerő-piaci kereslettel jellemezhető pénzügyi szolgáltatási szektor – hazai és külföldi bankok, befektetés-kezelő szervezetek ……- széleskörű feladatainak ellátására.  

 

 

Képzési és kimeneteli követelmények

Mintatanterv nappali

Mintatanterv levelező

Írj nekünk üzenetet!

 

Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzés
Sportlétesítmény-menedzsment szakirányú továbbképzés

 

 

Keresztfélévben is indul!

Általános tudnivalók

Megnevezés: Sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzés
Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportlétesítmény menedzser
Képzési idő: 3 félév
A képzés önköltsége: 250 000 Ft/félév
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok

A felvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább 1 diplomával rendelkezik.

Jelentkezési lap letöltése
 
A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK
Tudása
 • Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.
 • Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat.
 • Az emberi erőforrások sportlétesítményekben történő alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket ismeri.
 • Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés, valamint a döntések információs és motivációs tényezőivel.
 • A sportban működő szervezetek, intézmények létesítményeinek működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik.
 • Rendelkezik a marketing, a kommunikáció, a protokoll alapvető tudásanyagával, különös tekintettel a sportra.
 • Birtokában van a stratégiai tervezés, a projektmenedzsment, és a pályázatírás sporttal kapcsolatos ismereteinek.
 • Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel.
 • Ismeri a diplomáciai, politikai ismereteinek sporttal kapcsolatos összefüggéseit.
 • Birtokában van a fogyatékosok sportjával kapcsolatos alapvető, a létesítményekre vonatkozó szabályainak.
Képességei
 • Sportban működő szervezetekben létesítményüzemeltetési tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz.
 • Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására.
 • A sportlétesítményt, vagy szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Alkalmas a sportot befolyásoló komplex gazdasági és társadalmi tényezők közötti eligazodásra, innovatív, menedzsment szemléletű megoldására.
 • Képes a sportlétesítmények működését befolyásoló szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására.
 • Elősegíti a sportlétesítmények menedzsment szemléletű vezetési feladatainak megoldását.
 • Alkalmas a marketing-kommunikáció és reklámozás ismeretanyagának eredményes alkalmazására a sportlétesítmények területén.
 • Képes sportesemények megrendezésében való hatékony közreműködésre.
 • Alkalmas a sportszervezetek, és egyéb sportban működő vállalkozások keretében üzemeltetett sportlétesítmények szükséges pénzügyi és számviteli ismeretek (költségvetés, támogatások kezelése, adózás) alkalmazására.
 • Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni.
Attitűdje
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Elkötelezett a sportban működő szervezetek létesítményeinek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt.
 • Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönzi.
 • Nyitott az adott munkakör, vagy sportban működő szervezet tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítmények működtetéséhez kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását.
 • Törekszik az életen át tartó tanulásra, különös tekintettel a sportlétesítmények innovációjának befogadására.
 • Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során.
 • Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel rendelkezik.
Autonómiája és felelőssége
 • Feladatait önállóan végzi és szervezi.
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • A sportlétesítmények létrehozásával, működtetésével kapcsolatos projektek, csoportmunkák esetében a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.
 • Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is.
 • Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kredit értékek modulokba rendezve:

Az alapismereti modul a szakképzettség szempontjából meghatározó alapozó tantárgyakat foglalja magába 30 kredit-értékkel. Az alapismereti modult alkotó tantárgyakkal a hallgatók elsajátítják a vezetői ismereteket, pénzügyi ismereteket, a hazai és EU-s sportlétesítményekre vonatkozó szabályozásokat, a sportlétesítményekre és sportrendezvényekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Ebben a modulban szerzik meg a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges jogi ismereteket, kommunikációs és sajtókapcsolatokat, marketing és sportmarketing ismereteket, spotlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges gazdaságtani ismereteket.

A szakismeretek modulba tartozó tantárgyak 40 kredit-értékkel, azokat a szakképzetség szempontjából meghatározó szakmai ismereteket ölelik fel, melyek speciálisan biztosítják a sportlétesítmény menedzsment egyes szakterületeinek elsajátítását.

A kiegészítő ismeretek modulba tartozó tantárgyak 6 kredit-értékkel, a sportlétesítmény menedzsment területével kapcsolatos, speciális szakterületek ismereteit öleli fel.

A sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzésben a 3. félévben szakmai gyakorlatot (4 kredit) is kell teljesíteni.

Szakdolgozat:  10 kredit

Írjon nekünk üzenetet!

 

Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés
Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző
Végzettség szintje: A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.
Képzési idő: 3 félév
A képzés önköltsége: 180 000 Ft/félév
Jelentkezési lap letöltése


A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek biztosítása, akik a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység ismeretének birtokában képesek az állami és magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó, a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység központi elemét képező információ elemző-értékelő munkára.Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biztonságpolitika, ezen belül a nemzetbiztonság kérdései a társadalom életének valamennyi területén. A biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági összefüggések jobb megértéséhez az események helyes elemzését, értékelését célozza a biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági elemzés szakirányú továbbképzés.

Tekintettel korunk nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kihívásaira és azok körének szélesedésére, egyre nagyobb igény jelentkezik mind a közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, illetve a vállalatoknál a nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai információkat szakszerűen értelmezni, elemezni és értékelni képes munkavállalók iránt.

A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális – hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.

 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SORÁN ÉRINTETT FŐBB TÉMAKÖRÖK

 • Alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek;
 • A nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása;
 • A nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezése;
 • A nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készsége;
 • A nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok;
 • A társadalom és az állam döntéshozatali rendszere;
 • Az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége;
 • Az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere;
 • A nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai.

 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN VÉGZETTEK ALKALMASAK LESZNEK

 • a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet értékelésére;
 • a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésére és képviseletére;
 • nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazására, az adott munkaterületre vonatkozóan azok adaptálására;
 • a polgári közigazgatásban (minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, önkormányzatok) a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a törvényhozói szférában tanácsadói, szakértői feladatok ellátásra;
 • gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a külkapcsolatokat irányító intézményeknél, szakmai és tudományos területen elemző-értékelő munka végzésére;
 • nemzetközi szervezetekben képviseleti munka ellátására.

 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, illetve társadalomtudomány képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezik.

Írjon nekünk üzenetet!

 

 

Közösségszervezés alapképzési szak
Közösségszervezés alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Kulturális közösségszervező / humánfejlesztő
Végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Bölcsészettudomány
Képzési idő 6 félév
Szakmai gyakorlat ideje A szakon nincs összefüggő – egy félévig tartó – szakmai gyakorlat.A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl magában foglal 80+160 óra képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlatot.
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 200 000 Ft./félév
Levelező tagozat: 200 000 Ft./félév
Szakfelelős Dr. Jászberényi József főiskolai tanár

A nappali és levelező tagozaton is elérhető Közösségszervezés alapszak Magyarországon 2016 óta működik, s az Egyetemünk az első 10 képzési hely között kapta meg a szak indítási engedélyét. A szak komplex tananyaga számos, társadalmilag megbecsült és anyagilag jelentősen elismert szakmai képességhez segíthet hozzá:

 • egyrészt ahhoz, hogy a végzettek szakmájukban a társadalmi élet legkülönfélébb színterein képesek legyenek valódi közösségek fejlesztésére és a nemzeti hagyományok hatékony ápolására a globalizáció egységesítő tendenciáival szemben.
 • emellett a végzett hallgatók képessé válnak művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények hatékony működtetésére is.
 • mindezeken túl az Egyetemünkön végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az ifjúságfejlesztés és a szeniorfejlesztés speciális területein is.
 • képesek lesznek az egyének alapvető szakmai alapkompetenciáinak felmérésére és fejlesztésére
 • mindezeken túl az egyetemünkön végzett hallgatók elmélyült ismereteket szereznek az ifjúságfejlesztés és a szeniorfejlesztés speciális területein is.

A végzett hallgató munkája során irányító, tervező, szervező, értékelő, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el, s egyben megfelelő képzést kap mesterszintű tanulmányaihoz is.

Hallgatóink a képzés elején alapozó kurzusokon vesznek részt: történettudományi és világnézeti, társadalomkutatási, jogi, alkalmazott bölcsészettudományi és interdiszciplináris ismeretkörökben. Ezek után szakmai törzsanyagot tanulnak: közösségfejlesztés, szociálpszichológia, ifjúságtudomány, kultúratudomány, intézményrendszer, andragógia és iskolarendszeren kívüli fejlesztés ismeretkörökben, hogy aztán választott szakirányuk területein mélyedhessenek el.

A szakon oktatott témakörök

Filozófiatörténet, Kultúraelmélet és történet, Nevelés és művelődésfilozófia, Összehasonlító civilizációtörténet, Kutatásmódszertan, Szociológia, Művelődésszociológia, Könyvtárismeret, Jogi ismerete, A kultúra jogi szabályozása, Pszichológia, Közvetlen emberi kommunikáció, Európa tanulmányok, Irodalomtudományi alapismeretek, Nyelvészet, Informatika, Közgazdasági ismeretek, Közösségfejlesztés, Közösségi nevelés- közösségi művelődés alapjai, Kompetencia alapú készségfejlesztés, Lokális társadalomismeret, Szociálpszichológia, Nonprofit szektor, Ifjúságszociológia, ifjúsági kultúra, Kulturális és ifjúsági kommunikáció, Közösségi kommunikáció, Bevezetés a filmelméletbe, Kultúraközvetítő intézmények, Szervezeti gazdálkodási alapok, Szervezés és vezetés, Andragógiai alapismeretek, Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és gyakorlata, Az andragógia története, A felnőttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere,Pedagógia – andragógia – gerontagógia, Életpálya tanácsadás, Bevezetés az iskolán kívüli nevelés és fejlesztés világába.

Szakmai gyakorlat információk

 • a harmadik vagy negyedik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlat, valamint
 • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat

A szakmai gyakorlat helyszínei

A kormányzati szféra, települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési és kulturális intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági és szenior információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, szenior vagy szeniorokkal foglalkozó szervezetek, ifjúsági vagy szenior szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő cégek és szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek, szakmai könyv- és lapkiadók.

Munkaerő-piaci lehetőségek

A közművelődés és a kultúra művelődés- és közösségszervezési, illetve humánfejlesztési területein, kormányzati és önkormányzati szférában, civil szervezeteknél, sajtóban és médiában, tudományos kutatóintézetekben, közvéleménykutató intézetekben, felnőttképzéseket, illetve tudományos, kulturális, sport, szabadidős és szórakoztatási jellegű rendezvényeket és foglalkozásokat szervező magán és állami cégeknél.

Érettségi követelmények

Kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Fontos, hogy legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

A szakon választható specializációk

 • Humánfejlesztés
 • Kulturális közösségszervezés

 

Képzési és kimeneteli követelmények

Írj nekünk üzenetet!